Közlekedésmérnök

Alapképzés (BSc):

 

Az alapképzés célja olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési, áru- és személyszállítási folyamatok szervezésére és működtetésére, képesek ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.
Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első három félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel és a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. A negyedik félévtől a választott specializációk szerint változik a képzés.

 

Az alapszak specializációi:

Közúti közlekedési folyamotok specializáció

A hallgatók megismerkednek a személy- és áruszállítás sajátosságaival, képesek az optimális közlekedési hálózat létrehozására. A végzett mérnökök alkalmasak a forgalom lebonyolításának szervezésére, menedzselésére az utazási igényektől kezdve a forgalomirányító rendszerek tervezésén át a megfelelő járművek kiválasztásáig. Megismerkednek a forgalomtechnikai tervezés, továbbá a közúti pályák tervezésének alapjaival. A specializáció magában foglalja a városi és távolsági, egyéni és közösségi közlekedés létesítményeinek, technológiáinak és informatikai rendszereinek bemutatását is.

Vasúti közlekedési folyamatok specializáció

A hallgatók megismerkednek a vasúti járművekkel, a pályával és a kiszolgáló létesítmények, vasútállomások feladataival. A megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak a menetrendtervezéstől a szerelvények összetételének megszervezésén, a vasúti biztosítóberendezések tervezésén és üzemeltetésén át egészen a pénzügyi folyamatok szervezéséig  széleskörű feladat ellátásra, informatikai és menedzsment ismeretek birtokában.

Légi közlekedési folyamatok specializáció

A hallgatók megismerkednek a légi forgalom repülőterek közötti irányítási tevékenységeivel, illetve a repülőterek folyamatainak összehangolásával, képesek a személy- és áruforgalom igényeinek feltárására és kielégítésére a szükséges informatikai és menedzsment ismeretek birtokában. Alkalmasak a repülés biztonsági berendezéseinek üzemeltetésére és repülőterek napi feladatainak menedzselésére.

Vízi közlekedési folyamatok specializáció

A hallgatók megismerkednek a tengeri és folyami a hajók irányításához és az üzemeltetéshez szükséges alapismeretekkel, a hajózás által használt kommunikációs és informatikai rendszerekkel. A végzett hallgatók ismerik a kikötők felépítését, funkcióit, feladatait és alkalmasak a kikötői folyamatok menedzselésére.

Mesterképzés (MSc):

 

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves közlekedésmérnöki mesterképzési szak. A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is. A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

A mesterszak specializációi:

Közlekedési rendszerek specializáció

Az intelligens városok, személyközlekedési rendszerek, a városi logisztika elmélet igényes megismerése, közlekedési rendszerek tervezése, környezeti hatásai, működésének menedzselése, beleértve a közlekedési infrastruktúrákat és szabályozó rendszereket is, forgalmi modellezés mikro- és makroszimuláció segítségével.

Közlekedésautomatizálási specializáció

A közlekedés valamennyi ágára vonatkozóan ill. a komplex közlekedési rendszerekben automatizálási feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek megismerése, külön kiemelve a biztonságkritikus rendszereket.

Közlekedési mérnök-menedzser specializáció

Közlekedéspolitikai ismeretek, a közlekedési fejlesztésekkel és a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos gazdasági kérdések tárgyalása, a közlekedés stratégiai szabályozási eszközeinek és finanszírozási technikáinak, az integrált intermodális közlekedési rendszereknek, a humán erőforrás menedzsmentnek, valamint a közlekedési és logisztikai szolgáltatások menedzselésének megismerése.

Szállítmányozás specializáció

A hallgatók a specializáción naprakész, átfogó nemzetközi szállítmányozói ismereteket szereznek, illetve elsajátíthatják a kapcsolódó ügyviteli, szolgáltatástervezési, vállalkozási és rendszerfejlesztési ismereteket is. Kereskedelemi, pénzügyi és számviteli technikák elsajátításán túl a hallgatók teljes körűen megismerkednek a szállítmányozási marketing és menedzsment tudományával. A specializáción végzett hallgatók alkalmasak az anyagmozgatási és raktározási, továbbá ellátási-elosztási folyamatok financiális szempontból optimális kezelésére. Ezek során a hallgatók bővíthetik tudásukat az alapvető műszaki tudományokra épülő további szakterületekkel. A specializáció hangsúlyt fektet továbbá a döntés előkészítő módszertanok megismerésére és alkalmazására, illetve gyakorlatorientált esettanulmányok kidolgozására, amelyek során a hallgatók már a tanulmányaik alatt tesztelhetik képességeiket az önálló feladatok megvalósítása és prezentálása terén.

Air traffic management specializáció

Az Air Traffic Management célja a légiforgalmi irányításhoz köthető alapvető tudások megadása. A képzés kitér a légiforgalmi irányítás alapvető egységeire (ATC, ATFM,ASM), a légiforgalom kezelésére,lebonyolítására,  az alapvető rendszerekre, problémákra, megoldási lehetőségekre. A navigációs rendszerek, illetve alapvető meteorológiai ismeretek szinten a tananyag részét képezik.

Tantervek megtekintése