Járműmérnök

Járműmérnöki BSc alapszak tanterve

2010. szeptembertől 2015. szeptemberig

 

 
 

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit

Kód Tantárgy 1.félév 3.félév 5.félév 7.félév
  2.félév 4.félév 6.félév  
Természettudományos alapismeretek: 50 kredit
TE90AX00 Matematika A1a 4,2,-, v, 6  
TE90AX02 Matematika A2a 2. 4,2,-, v, 6  
TE90AX11 Matematika A3 közl.mérn. 3. 2,2,-, v, 4  
TE15AX16 Fizika K 2,-,-, v, 2  
KOJKA101 Mechanika I. – Statika 2,2,-, v, 4  
KOJKA102 Mechanika II. – Szilárdságtan 2. 2,2,-, v, 4  
KOJKA170 Mechanika III. j – Mozgástan 3. 2,3,-, v, 5  
VEKTAKO1 Műszaki kémia 2,-,1, v, 3  
KORHA104 Hő- és áramlástan I. 3. 2,-,1, v, 3  
KORHA105 Hő- és áramlástan II. 4. 2,-,1, v, 3  
KOJJA106 Anyagismeret 2. 2,-,2, v, 4  
KOKAA107 Elektrotechnika – elektronika I. 3. 2,1,1, f, 4  
KOKAA108 Elektrotechnika – elektronika II. 4. 2,-,1, v, 2  
Gazdasági és humán ismeretek: 20 kredit
GT30A001 Mikro- és makro ökonómia 2. 4,-,-, v, 4  
KOKGA109 Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan 3. 4,-,-, v, 4  
KOKGA110 Üzleti jog 6. 2,-,-, v, 2  
KOGJA154 Minőségügy a járműtechnikában 2,-,-, f, 2  
KOKUA168 Közlekedés és társadalom 2,-,-, f, 2  
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek 2. 2,-,-, f, 2  
KOKUA169 Üzemszervezés járműmérnököknek 7. 2,-,-, f, 2
KOEAA111 Munkavédelem 7. 2,-,-, f, 2
Szakmai törzsanyag: 70 kredit
KOVJA112 Általános járműgéptan 2,-,1, f, 3  
KOVJA150 Járművek és mobil gépek I. 2. 2,1,-, f, 3  
KOEAA151 Járművek és mobil gépek II. 3. 2,1,-, f, 3  
KOKAA152 Számítástechnika I.j 2,-,2, f, 4  
KOKAA153 Számítástechnika II.j 2. 1,-,2, f, 3  
KOJHA121 Műszaki ábrázolás I. 2,2,-, f, 4  
KOJHA155 Műszaki ábrázolás II.j 2. 2,2,-, f, 4  
KOJHA156 Jármű- és hajtáselemek I.j 3. 2,2,-, f, 4  
KOJHA157 Jármű- és hajtáselemek II.j 4. 2,2,-, f, 4  
KOJHA158 Jármű- és hajtáselemek III. 5. 2,2,-, f, 4  
KOJHA159 Járműtervezés és vizsgálat alapjai 6. 2,2,-, f, 4  
KOJJA160 Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. 3. 2,-,1, f, 3  
KOJJA161 Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. 4. 2,-,1, v, 3  
KOJJA162 Járműgyártás és javítás j 5. 3,1,1, v, 5  
KORHA163 Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I.j 4. 2,-,1, f, 3  
KORHA164 Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II.j 5. 2,-,1, v, 3  
KOKAA127 Irányítástechnika I. 4. 2,1,-, f, 3  
KOKAA128 Irányítástechnika II. 5. 2,1,-, v, 3  
KOVJA130 Járműdinamika és hajtástechnika 4. 3,1,-, f, 4  
KOJKA165 Jármű vázszerkezetek 6. 2,1,-, f, 3  
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
19 vizsga + 22 félévközi jegy
20,6,4, 30
4v 5f
18,9,3, 30
4v 4f
9,4,2, 15
3v 1f
4,0,0, 4
0v 2f
  19,7,4, 30
4v 4f
15,4,4, 22
3v 4f
6,3,0, 9
1v 2f
 
 Szabadon választható tantárgyak 5., 6., 7. 2 4 4
Differenciált szakmai ismeretek + Szakdolgozat készítés: 45 + 15 kredit
Szakirány modul:
Vasúti járművek szakirány
Gépjárművek szakirány
Légijárművek szakirány
Vizijárművek szakirány
Építőgépek szakirány
Automatizált anyagmozgató berendezések és robotok szakirány
Járműgyártás szakirány
Járműmechatronikai szakirány
Járműfelépítmények szakirány
4., 6. 4,2,1, 8
0v 2f
8,4,4, 17
3v 2f
 
5., 7. 6,3,3, 13
1v 2f
3,2,2, 7
0v 2f
KO…… Szakdolgozat készítés 7. 15
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
23 vizsga + 36 félévközi jegy
20,6,4, 30
4v 5f
18,9,3, 30
4v 4f
17,7,5, 30
4v 4f
11,16,2, 30
0v 7f
  19,7,4, 30
4v 4f
19,6,5, 30
3v 6f
18,7,4, 30
4v 6f
 
Kritérium tantárgyak
Testnevelés (heti óraszám) 2 óra 2 óra  
Szakmai gyakorlat 6. 6 hét  
Nyelvi képzés
Idegen nyelv (heti óraszám) 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra  

Tanterv-kiegészítés

A Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirányválasztás feltételeit, valamint a Szakdolgozat készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.

A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól – mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.

1) Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a tantárgy nevére kattintva lehet megtekinteni.

2) A szakirányválasztás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
A mintatanterv kötelező tantárgyaiból (beleértve a kötelezően választandó gazdasági- és humán ismereteket is) minimum 85 kredit összegyűjtése.

3) A differenciált szakmai blokk választásának feltétele a közlekedésmérnöki BSc egyes (2012. előtti) szakirányain:
A szakirányválasztás feltételeinek teljesítése.

4) A Szakdolgozat-készítés című tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
A mintatanterv első 4 félévben szereplő valamennyi kötelező tantárgy teljesítése, kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 35 kredit összegyűjtése, és a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. Szakdolgozat téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Szakdolgozat-készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.

5) A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 210 kredit), valamint minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (2 félév testnevelés, 6 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a Szakdolgozat beadása.

6) A záróvizsga rendje:
A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Szakdolgozat megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki.
A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.