Közlekedésmérnök

Közlekedésmérnöki BSc alapszak tanterve

2010. szeptembertől 2011. szeptemberig

 

 

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit

Kód Tantárgy 1.félév 3.félév 5.félév 7.félév
  2.félév 4.félév 6.félév  
Természettudományos alapismeretek: 50 kredit
TE90AX00 Matematika A1a 4,2,-, v, 6  
TE90AX02 Matematika A2a 2. 4,2,-, v, 6  
TE90AX11 Matematika A3 közl.mérn. 3. 2,2,-, v, 4  
TE15AX09 Fizika 3,-,-, v, 3  
KOJKA101 Mechanika I. – Statika 2,2,-, v, 4  
KOJKA102 Mechanika II. – Szilárdságtan 2. 2,2,-, v, 4  
KOJKA103 Mechanika III. 3. 2,2,-, v, 4  
VEKTAKO1 Műszaki kémia 2,-,1, v, 3  
KORHA104 Hő- és áramlástan I. 3. 2,-,1, v, 3  
KORHA105 Hő- és áramlástan II. 4. 2,-,1, v, 3  
KOJJA106 Anyagismeret 2. 2,-,2, v, 4  
KOKAA107 Elektrotechnika – elektronika I. 3. 2,1,1, f, 4  
KOKAA108 Elektrotechnika – elektronika II. 4. 2,-,1, v, 2  
Gazdasági és humán ismeretek: 20 kredit
GT30A001 Mikro- és makro ökonómia 2. 4,-,-, v, 4  
KOKGA109 Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan 3. 4,-,-, v, 4  
KOKGA110 Üzleti jog 6. 2,-,-, v, 2  
Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek 2. 2,-,-, f, 2  
3., 5., 7. 2,-,-, f, 2 2,-,-, f, 2 2,-,-, f, 2
KOEAA111 Munkavédelem 7. 2,-,-, f, 2
Szakmai törzsanyag: 70 kredit
KOVJA112 Általános járműgéptan 2,-,1, f, 3  
KOGJA113 Minőségügy a közlekedésben 2,-,-, f, 2  
KOKUA114 Közlekedési rendszerek 2,-,-, f, 2  
KOGJA115 Járműrendszerek 2. 2,-,-, f, 2  
KOKUA116 Logisztikai rendszerek 2. 2,-,-, f, 2  
KOEAA117 Üzemi szállítási rendszerek 3. 2,-,-, f, 2  
KOEAA118 Közlekedési pályák 3. 2,-,-, f, 2  
KOKAA119 Számítástechnika I. 2,-,1, f, 3  
KOKAA153 Számítástechnika II.j 2. 1,-,2, f, 3  
KOJHA171 Műszaki ábrázolás alapjai 2,2,-, f, 4  
KOJHA172 Járműelemek I. 2. 2,1,-, f, 3  
KOJHA173 Járműelemek II. 3. 2,1,-, f, 3  
KOJJA174 Jármű-anyagtechnológia I. 3. 1,-,1, f, 2  
KOJJA175 Jármű-anyagtechnológia II. 4. 2,-,-, v, 3  
KOKUA176 Közlekedési technológia A 4. 3,2,-, v, 6  
KOVJA177 Járműdinamika 4. 1,1,-, f, 2  
KOKGA178 Közlekedésstatisztika A 4. 1,2,-, f, 3  
KOKAA127 Irányítástechnika I. 4. 2,1,-, f, 3  
KOKAA128 Irányítástechnika II. 5. 2,1,-, v, 3  
KOKAA179 Közlekedési automatika A 5. 2,2,-, v, 4  
KOKUA180 Üzemszervezés A 5. 3,2,-, v, 6  
KOJJA181 Jármű fenntartás 5. 2,1,-, f, 3  
KOKGA182 Közlekedés-gazdaságtan A 6. 2,2,-, f, 4  
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
20 vizsga + 24 félévközi jegy
21,6,3, 30
4v 5f
21,6,3, 30
4v 6f
11,6,0, 18
3v 2f
4,0,0, 4
0v 2f
  21,5,4, 30
4v 5f
13,6,2, 22
4v 3f
4,2,0, 6
1v 1f
 
 Szabadon választható tantárgyak 5., 6., 7. 2 4 4
Differenciált szakmai ismeretek + Szakdolgozat készítés: 45 + 15 kredit
Szakirány modul:
Közlekedési folyamatok szakirány
Logisztika szakirány
4., 6. 4,2,1, 8
0v 2f
8,5,6, 20
3v 3f
 
5., 7. 6,3,1, 10
1v 2f
3,2,2, 7
0v 2f
KO…… Szakdolgozat készítés 7. 15
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
24 vizsga + 39 félévközi jegy
21,6,3, 30
4v 5f
21,6,3, 30
4v 6f
19,9,1, 30
4v 5f
11,16,2, 30
0v 7f
  21,5,4, 30
4v 5f
17,8,3, 30
4v 5f
16,7,6, 30
4v 6f
 
Kritérium tantárgyak
Testnevelés (heti óraszám) 2 óra 2 óra  
Szakmai gyakorlat 6. 6 hét  
Nyelvi képzés
Idegen nyelv (heti óraszám) 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra  

Tanterv-kiegészítés

A Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirányválasztás feltételeit, valamint a Szakdolgozat készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.

A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól – mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.

1) Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a tantárgy nevére kattintva lehet megtekinteni.

2) A szakirányválasztás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
A mintatanterv kötelező tantárgyaiból (beleértve a kötelezően választandó gazdasági- és humán ismereteket is) minimum 85 kredit összegyűjtése.

3) A differenciált szakmai blokk választásának feltétele a közlekedésmérnöki BSc egyes (2012. előtti) szakirányain:
A szakirányválasztás feltételeinek teljesítése.

4) A Szakdolgozat-készítés című tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
A mintatanterv első 4 félévben szereplő valamennyi kötelező tantárgy teljesítése, kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 35 kredit összegyűjtése, és a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. Szakdolgozat téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Szakdolgozat-készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.

5) A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 210 kredit), valamint minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (2 félév testnevelés, 6 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a Szakdolgozat beadása.

6) A záróvizsga rendje:
A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Szakdolgozat megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki.
A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.