Tárgy neve Mikro- és makro ökonómia
Tárgy angol neve Micro and Macro Economics Tárgy rövid neve Mikro.makr.ökon.
Tárgy kód GT30A001 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)4 (21) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közgazdaságtan Tanszék Felelős oktató Dr. Meyer Dietmar
OktatókMeyer Dietmar, Petró Katalin, Türei Sándor, Vígh László
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag28 (63) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés16 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatósággal a mikro- és makrogazdaság alapvető fogalmait, felépítését és működési folyamatait.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A piaci mechanizmu és működése: kereslet, kínálat, rugalmasság. A vállalat: termelési függvény és költségek rövid és hossszútávon, kínálati döntés. Piaci szerkezetek: tökéletes verseny, onopólium, monopolisztikus verseny, oligopólium. Piaci kudarcok: externáliák, közjavak. Az állam szerepe, a keynesi modell. Munkapiac, munkanélküliség. Infláció, pénzpiac, Phillips görbe. Jövedelem, árupiac, költségvetési deficit. Makrogazdasági körforgás. Költségvetési és monetáris politika.

A nemzetgazdasági teljesítmény mérése. Instabilitás a makrogazdaságban: infláció, recesszió, munkanélküliség.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Félév végén írásbeli vizsga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Margitay-Daruka-Petró: Mikroökonómia (Jegyzet a Mikro- és makroökonómia tárgyhoz)
  • Meyer-Solt: Makroökonómia (Jegyzet a Mikro- és makroökonómia tárgyhoz)
  • Margitay-Daruka-Petró: Mikroökonómia (Jegyzet a Mikro- és makroökonómia tárgyhoz), Meyer-Solt: Makroökonómia (Jegyzet a Mikro- és makroökonómia tárgyhoz)
  • Kerékgyártó György: Makroökonómia, Műegyetemi Kiadó 2004.