Tárgy neve Üzleti jog
Tárgy angol neve Business Low Tárgy rövid neve Üzl.jog.
Tárgy kód GT55A001 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Üzleti Jog Tanszék Felelős oktató Dr. Pázmándi Kinga
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag14 (35) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók a félév során áttekintést/alapismereteket szerezzenek a magyar jogrendszer működéséről - az üzleti élet alapvető jogi területeiről és azok összefüggéseiről.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tárgy hangsúlyosan tárgyalja a társasági jog és érintkező területeinek (versenyjog, fizetésképtelenség joga, iparjogvédelem) valamint a kötelmi jog (különösen a gazdasági szerződések jogának) szabályozását, az alábbi tematizálás szerint:

- Jogi- és államtani alapvetés (A jog fogalma, – Jogviszonytan – a Jogalkalmazás rendszere)

- Államtani alapvetés (Államfogalom – államszervezet)

- Kötelmi jogi alapok, alapvetés; Szabályozási környezet – a kötelem és a szerződés fogalma, a szerződéskötés folyamata; Szerződés módosítása; Szerződések megszűnése; Szerződések tipizálása

- Szerződésszegés - Érvénytelenség-hatálytalanság – Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- Egyes gazdasági szerződéstípusok – tipikus és atipikus szerződések - adási és megbízási kötelmek

- eredménykötelmek, vállalkozási szerződés, fuvarozás és szállítmányozás, a gazdasági forgalom egyéb szerződései

- Társasági- és cégjogi alapok: a szervezeti jogalany fogalma, a gazdasági társaság fogalma, a hatályos társasági jog rendszere

- A gazdasági társaságok létszakai és szervezete

- A jogi személyiség nélküli kistársaságok, a közkereseti- és a betéti társaság

- A jogi személy társasági formák; a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság

- A társasági jog kapcsolódó jogterületei; Fizetésképtelenségi jog – csőd- és felszámolás

- Versenyjog – tisztességtelen verseny elleni szabályok és a versenykorlátozások tilalma

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi kerül megiratásra. A félévközi jegy e két zárthelyi átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Sárközy Tamás - Balásházy Mária - Pázmándi Kinga: Üzleti jog, - egyetemi jegyzet; Typotex Kiadó, Budapest, 2008 (átdolgozott kiadás).