Tárgy neve Munkavédelem
Tárgy angol neve Labour Safety Tárgy rövid neve Munkavéd.
Tárgy kód KOEAA111 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
OktatókDr. Keisz István
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Ismeretet nyújtani a következőkről: A munkavédelem alapjai, helye a mérnöki tevékenységben. A gépek, a villamosság, valamint a vegyi- és egyéb veszélyes anyagok és műveletek biztonságtechnikája. Környezetvédelmi ismeretek. Az emberi tényező figyelembe vétele. Ergonómia.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A munkavédelem fogalomrendszere, a veszélyek és ártalmak megjelenési formái. A munkabiztonság fogalma és aktuális színvonala. Munkabaleseti folyamatok, a munkabalesetek okai, a balesetek lefolyása, következményei. A munkavédelem területei és határai. Munkakörnyezet védelem, munkaegészségügy. Ergonómiai alapfogalmak. A biztonságtechnika általános elvei. A védőberendezések biztonságtechnikai jellemzői. Környezeti hatások befolyása a gépek biztonságos üzemére. Az ergonómiai problémák megfogalmazása és szakszerű kezelése. Az ember–gép–környezet kapcsolatrendszerek. Az ergonómia alkalmazásának hazai helyzete. A villamosság biztonsági szabályzatai és rendeletei. Erősáramú villamos berendezések biztonságos létesítése, üzemeltetése, karbantartása. Érintésvédelem. Érintésvédelmi osztályok. Földeléses és földeletlen hálózatok, védővezetős és védővezető nélküli érintésvédelmi módok. Vegyi anyagok, tűz- és robbanásveszélyes anyagok biztonságos tárolása, raktározása. A munkakörnyezet kialakításának általános elvei. A munkahelyek levegőállapotával kapcsolatos követelmények. Helyiségek szellőzetésének általános elvei, természetes és mesterséges szellőztetési módok. A szellőztető berendezések szerkezeti felépítése. Az emberi tényező figyelembe vétele a technikai rendszerek tervezése során. Az új információs technikák bevezetésének folyamatai. Az ergonómiai elemzés és tervezés kérdései. A munkahelyek világítása. Helyiségek és munkaterek természetes- és mesterséges megvilágítási követelményei, módjai. Munkahelyi zajelhárítás. Zajforrások tulajdonságai, zajcsökkentési eljárások. Áramlástechnikai zajforrások. Zajártalom csökkentés telepítési, szervezési módszerekkel. Üzemek telepítésének munkavédelmi, környezetvédelmi szempontjai. Az ember-számítógép rendszerben az emberi teljesítményt és igénybevételt befolyásoló tényezők. Ergonómiai elemzés. Színdinamika.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A hallgatók a félév során 2 zárthelyi dolgozatot írnak, melyek közül a második felöleli a félév teljes anyagát. A félévi osztályzatot a 2 zárthelyi eredményének súlyozott átlaga adja, amelyben a második osztályzat 2-szeres szorzóval szerepel.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Bernhardt - Dr. Hajdú - Dr. Tóthné: MUNKAVÉDELEM (Tankönyvkiadó 1990)