Tárgy neve Műszaki ábrázolás I.
Tárgy angol neve Engineering Drawing I. Tárgy rövid neve Műábra I.
Tárgy kód KOJHA121 Kredit 4 Tanterv k0 j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Ficzere Péter
OktatókBarta Miklós, Devecz János, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Sváb János, Török István
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Műszaki ábrázolás II. (2. félév) ,
Műszaki ábrázolás II.j (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag10 (45) óra Házi feladat24 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A mérnöki munka során nélkülözhetetlen térlátás, térszemlélet kialakítása, fejlesztése. A térbeli ábrázolás és a grafikus kommunikáció technikáinak megismerése. A géprajz mellett a számítógéppel segített modellezés (CAD) tanítása, felkészítés a CAD rendszerek alkalmazására. A mérnöki munka rajztechnikai ismereteinek – szabadkézi rajzolás, axonometrikus ábrázolás, szerkesztési ismeretek, vetületi ábrázolás, műszaki rajz- és dokumentációkészítés – szabályainak megtanítása és gyakorlása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Térelemek, térmértani alaptételek. Ábrázolási módszerek: perspektíva, axonometria, vetületek. Alkatrészek rajzainak készítése. A rajzkészítés algoritmusa. Rajzolási alapismeretek: vetületek fajtái, metszetek fajtái, szelvények fajtái. Méretmegadás, mérethálózat, szöveges utasítások. Furatok, lejtés, kúposság megadása. Rajz és gyártás kapcsolata. Jelképes ábrázolások: csavarmenetek, fogazatok, bordázat. Felületi érdesség jelölése. Mérettűrések, alak- és helyzettűrések, illesztések. Térszemlélet fejlesztése számítógépes modellezés segítségével. CAD alkalmazása:, a 3D modellezés sajátosságai, modellezési technikák, szoftverfüggetlen alapismeretek.
Gyakorlat
Egyedi gépelemek műszaki ábrázolás-technikájának gyakorlása vezetett gyakorlat formájában
Egyéni hallgatói feladat
Önállóan megoldandó modellezési házi feladatok
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során megírt két zárthelyi és a házi feladatok értékelése pontozással történik, amelyeknek súlyozott átlaga a félévi pontszám. Az elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a félévi pontszám, valamint a zh-k és házi feladatok részpontszámai 40%-ának megszerzése. A félévközi jegy a félévi pontszám alapján kerül meghatározásra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás I. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó. Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás II. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó.
  • Frischherz, Dax et al: Fémtechnológiai táblázatok. B+V Kiadó, 1997.
  • Bándy A.: Műszaki ábrázolás (Táblázatok). Egyetemi jegyzet, 71080. Műegyetemi Kiadó. (ajánlott irodalom)