Tárgy neve Műszaki ábrázolás II.j
Tárgy angol neve Engineering Drawing II. j Tárgy rövid neve Műábra II.j
Tárgy kód KOJHA155 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Ficzere Péter
OktatókBarta Miklós, Devecz János, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Török István
Kötelező
előtanulmány
Műszaki ábrázolás I. (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű- és hajtáselemek I.j (3. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag16 (51) óra Házi feladat18 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A mérnöki tervezés ábrázolástechnikai ismereteinek – szabadkézi rajzolás, axonometrikus ábrázolás, szerkesztési ismeretek, vetületi ábrázolás, műszaki rajz- és dokumentációkészítés – szabályainak tanítása és gyakorlása. A műszaki ábrázolás, grafikus kommunikáció számítógépi technikáinak megismerése és gyakorlása. A számítógéppel segített tervezés, a CAD rendszerek alkalmazása. Gyártási rajzdokumentáció elkészítése. Szabványosítási ismeretek.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A Műszaki ábrázolás I. tárgyban megkezdett ábrázolástechnikai ismeretek oktatásának és begyakorlásának folytatása. Több alkatrészből álló egységek modellezése. Összeállítási rajzok struktúrája, jellemzői. Csavarkötések, csavarbiztosítások rajzai. Tengely-agy kötések rajza. Hegesztések jelölése, hegesztett szerkezetek rajza. Különböző fajtájú rugók ábrázolása. Járműipari szegecskötések ábrázolása. Számítógépes modellezés elméleti alapjai. Rajzelemzés, rajzértelmezés. Kirészletezés. Termékdokumentáció szerepe, fajtái. Műszaki ábrázolás integrált vállalati adatkezelő rendszerekben. A számítógéppel segített tervezés és dokumentációkészítés (CAD) alkalmazása. Tipizált alkatrészek rajzolása, elemtárak használata, alaksajátosságokon alapuló tervezés megismerése. Szabványosítási rendszerek megismerése, szabványok alkalmazásának gyakorlása.
Gyakorlat
Csoportos járműelemek műszaki ábrázolás-technikájának gyakorlása vezetett gyakorlatokon
Egyéni hallgatói feladat
Önállóan megoldandó modellezési házi feladatok
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során megírt két zárthelyi és a házi feladatok értékelése pontozással történik, amelyeknek súlyozott átlaga a félévi pontszám. Az elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a félévi pontszám, valamint a zh-k és házi feladatok részpontszámai 40%-ának megszerzése. A félévközi jegy a félévi pontszám alapján kerül meghatározásra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás I. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó.
  • Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás II. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó. Frischherz,
  • Dax et al: Fémtechnológiai táblázatok. B+V Kiadó, 1997.
  • Bándy A.: Műszaki ábrázolás (Példatár és feladatgyűjtemény). Egyetemi jegyzet, 75000. Műegyetemi Kiadó.(ajánlott irodalom)
  • Bándy A.: Műszaki ábrázolás (Táblázatok). Egyetemi jegyzet, 71080. Műegyetemi Kiadó. (ajánlott irodalom)