Tárgy neve Jármű- és hajtáselemek I.j
Tárgy angol neve Vehicle and Drive Elements I. j Tárgy rövid neve Járműelemek I.j
Tárgy kód KOJHA156 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Lovas László
OktatókDevecz János, Eleőd András, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Sváb János
Kötelező
előtanulmány
Mechanika II. - Szilárdságtan (2. félév) ,
Műszaki ábrázolás II.j (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű- és hajtáselemek II.j (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag3 (38) óra Házi feladat31 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Jármű- és hajtáselemek I.j, II.j és III. tárgyak ismertetik a korszerű járművek és azok részegységeinek többségében előforduló, az anyag, energia és információ áramlását, azok megváltoztatását realizáló szerkezetek és szerkezeti elemek fő csoportjait, működési alapelveit, kialakítási elveit és szempontjait, valamint méretezésük alapjait. Bemutatásra kerülnek a leggyakrabban előforduló szerkezeti megoldások, azok speciális tulajdonságai, a kialakítás és a gyártástechnológia kölcsönhatása. A gyakorlati feladatok célja az elméleti anyag alkalmazásának gyakorlásán felül, a kreatív tervezői szemlélet és készségek alapjainak kifejlesztése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Járművek ismétlődő szerkezeti elemeinek bemutatása, csoportosítása és elemzése. Szerkezeti anyagok tulajdonságai. A kifáradás jelensége és szerepe a járműszerkezetekben. Terhelési modellek, teherbírás jellemzők. Méretezés alapjai nyugvó és állandó amplitúdójú, szinuszosan változó terhelésmodell esetén. Csavarkötések és csavaros mozgató szerkezetek, lazító hatásnak kitett előfeszített csavarkötések. Hegesztett szerkezetek és kötések méretezése, kialakításának elvei. Ragasztott kötések. Alak- és erőzáró tengelykötések, alkalmazási területeik, kialakításuk, méretezésük elvei. Rugók fajtái, típusai, acél- és gumi rugók. Rugókarakterisztikák. Tengelyek feladata, igénybevétele, kialakítása, méretezése. Merevségi szempontok, kritikus fordulatszám. Tengelykapcsolók feladata, osztályozása, típusai. Speciális járműipari kiegyenlítő és erőzáró kapcsolók. Erőzáró kapcsolók kapcsolási folyamata. Szinkron szerkezetek. Különleges tengelykapcsolók. Tribológiai alapok, hidrodinamikai kenéselmélet elvi alapjai. Ágyazások feladata, típusai. Siklócsapágyak működési elve, felépítése.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 2 db. önálló házi feladat: egy autóemelő működésének elemzése, modellezése, fő méreteinek meghatározása és dokumentáció készítése, valamint egy súrlódó tengelykapcsoló méretezésének és törzsrajzának elkészítése, kis részben órai, döntően házi feladat formájában. Kétórás gyakorlati órán elkészítendő egyéni "kisfeladat"-ok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Mind a zh-k, mind a házi- és kisfeladatok értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a zh-k és a házi feladat részpontszáma az elérhető összpontszám legalább 40%-a legyen.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Devecz János (szerk.): Jármű-és hajtáselemek I. Elektronikus jegyzet, Typotex kiadó.
  • Szendrő Péter (szerk.): Gépelemek BSc tankönyv. Mezőgazda Kiadó, 2007.
  • Devecz János (szerk.): Gépelemek I. Feladatok, Műegyetemi Kiadó, 75009.
  • Zsáry Árpád: Gépelemek I. Tankönyvkiadó 2003., 44523 (ajánlott irodalom)