Tárgy neve Járműtervezés és vizsgálat alapjai
Tárgy angol neve Basics of Vehicle Design and Diagnostics Tárgy rövid neve Járműtervezés
Tárgy kód KOJHA159 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Eleőd András
OktatókDevecz János, Eleőd András, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály
Kötelező
előtanulmány
Jármű- és hajtáselemek III. (5. félév) Ajánlott előtanulmány:
Járműgyártás és javítás j (5. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag4 (39) óra Házi feladat30 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A jármű- és általában a mobilgép tervezés és vizsgálat olyan speciális szakterületeinek mérnöki szemléletű bemutatása, amelyek alapjai nemcsak a tervezés, hanem a gyártás, minőségellenőrzés, üzemeltetés, javítás területén dolgozó BSc. szintű szakemberek számára is szükségesek. Gyakorlatorientált, mérnöki szemléletű alapismeretek szerzése az egyszeri modellalkotáson alapuló, számítógéppel segített tervezési módszerekről és technikákról, a szerkezetanalízis numerikus módszereinek felhasználásával.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A megbízhatóság-elmélet matematikai alapjai, szerepe a járműiparban. A megbízhatóság elemzésének módszerei. A tönkremeneteli valószínűség fogalma, becslésének elméleti és kísérletei háttere. A rendszertelen terhelési folyamatok modellezésének és az élettartam leírásának valószínűségelméleti alapjai, speciális matematikai statisztikai eszközök. A terhelésegyüttes fogalma, fő típusai, szabványok. Az élettartam görbe fogalma, a kifáradási görbével való kapcsolata. A tönkremeneteli valószínűség meghatározása különböző terhelési modellek esetén. A Palmgren-Miner típusú módszerek. A „biztonsági tényező” valószínűségelméleti értelmezése. A lineárisan rugalmas törésmechanika alapjai, repedt szerkezeti elemek kezelése. Repedés terjedés, maradék élettartam meghatározás. Fail-safe, safe-life és damage tolerant filozófiák. A numerikus szerkezetanalízis fogalma, numerikus modell generálása a geometriai modell alapján. A végeselemes módszer gyakorlati alkalmazása a járműtechnikában. A numerikus szimuláció gyakorlati jelentősége a járműtechnikában.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
Jármű kerék csapágyazás tervezése, csapágyainak és a kenőanyagának kiválasztása, terhelésegyüttessel megadott váltakozó terhelés esetére. A megbízhatóság értékelése, törzsrajz készítés, végeselemes modellezés és analízis, házi feladat formában. Kétórás gyakorlati órán elkészítendő egyéni "kisfeladat"-ok, az elméleti anyaghoz kapcsolódóan.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Mind a zh-k, mind a házi feladat, mind a kisfeladatok értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele a zh-k és házi feladatokban a részpontszám 40%-ának megszerzése.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Devecz János (szerk.): Járműtervezés és vizsgálat alapjai. Elektronikus jegyzet, Typotex kiadó