Tárgy neve Járműelemek I.
Tárgy angol neve Vehicle Elements I. Tárgy rövid neve Járműelemek I.
Tárgy kód KOJHA172 Kredit 3 Tanterv k1 k2 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Lovas László
OktatókCseke József, Ficzere Péter, Győri Márk, Nyitrai János, Török István
Kötelező
előtanulmány
Műszaki ábrázolás alapjai (1. félév) ,
Mechanika I. - Statika (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Járműelemek II. (3. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag1 (29) óra Házi feladat25 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Járműelemek I. és II. tárgy ismerteti a korszerű járművek és azok részegységeinek többségében előforduló szerkezetek és szerkezeti elemek fő csoportjait, működésük fizikai alapjait, kialakítási elveit és szempontjait, valamint kiválasztási, ill. szilárdsági ellenőrzésük módszerét. Bemutatásra kerülnek a legelterjedtebb és leggyakrabban előforduló szerkezeti megoldások és speciális tulajdonságaik. A gyakorlati feladatok célja az elméleti anyag alkalmazásának gyakorlásán felül, a felhasználói és alkalmazói szemlélet alapjainak kifejlesztése. A tárgy a szakmai törzsanyag része.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Járművek fő részegységeinek szerkezeti elemzése, az ismétlődő részegységek, elemek bemutatása és csoportosítása. Szerkezeti anyagok tulajdonságai. A kifáradás jelensége és szerepe a járműszerkezetekben. Terhelési modellek, teherbírás jellemzők. A szilárdsági ellenőrzés alapjai nyugvó és állandó amplitúdójú, szinuszosan változó terhelésmodell esetén. Csavarkötések és csavaros mozgató szerkezetek. Hegesztett szerkezek és kötések, varrat típusok. Hegesztett kötések szilárdsági ellenőrzésének alapjai, kialakításuk elvei. Ragasztott kötések. Alak- és erőzáró tengelykötések típusai, alkalmazási területei, kialakításuk, szilárdsági ellenőrzésük elvei. Rugalmas kötések. Rugók fajtái, típusai, acél- és gumi rugók. Tengelyek feladata, igénybevétele, kialakítása, szilárdsági ellenőrzése. Merevségi szempontok, kritikus fordulatszám. Tengelykapcsolók feladata, osztályozása, típusai. Speciális járműipari kiegyenlítő és erőzáró kapcsolók. Szinkron szerkezetek. Ágyazások feladata, típusai. Sikló és gördülő ágyazások, csapágy típusok. Csapágyazások kialakításának szempontjai, csapágyak kiválasztása, kenéstechnikai szempontok. Csapágyak beépítése. Tömítések.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
A félév során egy mozgatóorsós szerkezet működésének elemzése, fő méreteinek meghatározása, törzsrajzának elkészítése, kis részben órai, döntően házi feladat formájában. Gyakorlati órán egyéni "kisfeladat"-ok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A zh-k, házi feladat, kisfeladatok értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele az összpontszám, a zh-k és házi feladatok részpontszáma 40%-ának megszerzése.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Szendrő Péter (szerk.): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, 2007.
  • Devecz János szerk.: Gépelemek I. Feladatok, Műegyetemi Kiadó, 75009
  • Zsáry Árpád: Gépelemek I. Tankönyvkiadó 2003., 44523 (ajánlott irodalom)