Tárgy neve Anyagismeret
Tárgy angol neve Materials Tárgy rövid neve Anyagismeret
Tárgy kód KOJJA106 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás0 (0) gyakorlat2 (10) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Bán Krisztián
OktatókDr.Bán Krisztián, Dr.Buza Gábor, Dr.Vehovszky Balázs
Kötelező
előtanulmány
Műszaki kémia (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Járműszerk. anyagok és megm. I (3. félév) ,
Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. (3. félév) ,
Jármű-anyagtechnológia I. (3. félév) ,
Korszerű járműanyagok (5. félév) ,
Szenzorika és anyagai (6. félév) ,
Járműanyagok (4. félév) ,
Járműgyártás folyamatai I. (5. félév) ,
Felépítmény anyagok és felületkezelésük (7. félév)
Ajánlott ráépülés:
Hajóépítés I. (Hajószerkezettan) (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag24 (59) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Rendszerszemléletű alapismereteket adni a járművek szerkezeti anyagairól (hangsúlyosan a fémek, ötvözetek), azok gyártásától a feldolgozásán keresztül az újrahasznosításig, az anyagok teljes életciklusára kiterjedően, érintve a környezetszennyezés és fenntartható fejlődés globális problémáinak körét. A laborgyakorlatok az alapvető anyagjellemzők vizsgálatát és mérését, ill. az anyaghibák kimutatási lehetőségeinek bemutatását célozzák.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Járművek szerkezeti anyagainak csoportosítása; fizikai-kémiai és termodinamikai alapfogalmak. Fémek ideális és reális kristályos szerkezetének (anyaghibák) tárgyalása a fontosabb fémes szerkezeti anyagokra koncentrálva. Megszilárdulás olvadék állapotból, kétkomponensű ötvözetek fázisdiagramjai. A stabil és a metastabil Fe-C fázisdiagram. Vas- és acélgyártás technológiájából következő anyagtulajdonságok. Az acélok nem egyensúlyi γ→α fázisátalakulásai izoterm és nem izoterm körülmények között. Kristályos anyagok szerkezetvizsgálata röntgensugár segítségével. Elektronmikroszkópos vizsgálótechnikák. Kvantitatív metallográfia, minőségellenőrzési lehetőségek. Nem vasalapú fémek és ötvözeteik (Al, Cu, Ti, Mg-ötvözetek) sajátosságai. Anyagok elhasználódásának alapjai: korrózió, fáradás, súrlódás-kopás. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, újrahasznosítás.
Labor
Materiográfiai vizsgálatok, az anyagvizsgáló mikroszkópok működésének és működtetésének, próba-előkészítés módszereinek elsajátítása, szerkezeti anyagok mikroszkópi sajátságainak megismertetése; szemcseszerkezet vizsgálata, mechanikai (szakító, keménység, ütőmunka) vizsgálati módszerek és berendezések megismerése, mérési jegyzőkönyv saját mérés alapján; anyaghibák roncsolásmentes vizsgálati módszereinek (folyadékbehatásos, ultrahang, mágneses, örvényáramú) elsajátítása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk, amelynek egy alkalommal van javítási/pótlási lehetősége. A zárthelyi akkor felel meg a követelményeknek, ha a rá adható pontszám az elérhető összes pontszám legalább 51%-át eléri (megfelelt). Az aláírás megszerzésének, ill. a vizsgára bocsátás feltétele a „megfelelt” minősítésű Zh és valamennyi gyakorlat elvégzése (jegyzőkönyvekkel). Az osztályzat kombinált (írásbeli- szóbeli) vizsga alapján szerezhető meg.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lovas (szerk.): Anyagismeret, Typotex, 2011., www.tankonyvtar.hu
  • Berke – Győri – Kiss: Szerkezeti anyagok technológiája I., Műegyetemi Kiadó, 1995.
  • Tóth: Szerkezeti anyagok technológiája, Gyakorlatok I.-II. Műegyetemi Kiadó, 2000.
  • Gácsi – Mertinger: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
  • Prohászka: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, 1988.
  • Bárczy: Anyagszerkezettan, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.
  • Verő – Káldor: Fémtan, Tankönyvkiadó, 1996.
  • Thornton, Calangelo: Fundamentals of engineering materials, Prentice- Hall, Inc. New Jersey 1985.