Tárgy neve Mechanika II. - Szilárdságtan
Tárgy angol neve Mechanics II. – Strength of Materials Tárgy rövid neve Mech. II. - Sziltan
Tárgy kód KOJKA102 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Szőke Dezső
OktatókDr. Béda Péter, Dr. Szőke Dezső, Dr. Pápai Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Mechanika I. - Statika (1. félév) Ajánlott előtanulmány:
Matematika A1a (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű- és hajtáselemek I. (3. félév) ,
Jármű- és hajtáselemek I.j (3. félév) ,
Mechanika III. j - Mozgástan (3. félév) ,
Robottechnika (6. félév) ,
Járműtervezés és vizsgálat alapjai I. (4. félév) ,
Hajóépítés I. (Hajószerkezettan) (5. félév) ,
Robottechnika (5. félév)
Ajánlott ráépülés:
Mechanika III. (3. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag26 (61) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés16 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókat a mechanikai feszültséggel és alakváltozással, a feszültségi és alakváltozási állapot matematikai leírásával, a szilárdsági méretezési elméletekkel, a szilárdságtan munkatételeivel és azok statikailag határorozott és határozatlan rúdszerkezetekre való alkalmazásával. Az elméleti alapok feltárása, bemutatása; az elméleti összefüggéseknél a közlekedésmérnöki gyakorlatból vett ill. ahhoz közel álló példákon való bemutatása; a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Alapfogalmak. Egyszerű igénybevételek. Egyenes rudak húzása, hajlítása, csavarása. Rugalmas szál differenciál egyenlete. Feszültség egytengelyű összetett igénybevételnél.

Feszültségállapot. Alakváltozási állapot. Ábrázolási lehetőségek. Általános Hooke törvény.

Többtengelyű összetett igénybevételek. Az alakváltozás munkája. Munkatételek. Szerkezetek deformációinak számítása.

Statikailag határozatlan szerkezetek megoldása. Erőmódszer. Méretezési elvek és módszerek.

Gyakorlat
A gyakorlati órákon a gyakorlatvezető által segített feladatmegoldás.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás megszerzéséhez a két (egyenként 100 pontos) zárthelyin összesen legalább 80 pontot kell elérni. Ha ez nem sikerül, akkor a pótlási héten a félév teljes anyagából pótzh-t kell írni, melynek pontszáma az alacsonyabb pontszámú zh eredményét váltja ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • M. Csizmadia Béla – Nándori Ernő: Szilárdságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1999.