Tárgy neve Mechanika III.
Tárgy angol neve Mechanics III. Tárgy rövid neve Mech. III. - Mozgástan
Tárgy kód KOJKA103 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Béda Péter
OktatókDr. Béda Péter, Dr. Szőke Dezső, Dr. Pápai Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Mechanika I. - Statika (1. félév) ,
Matematika A2a (2. félév)
Ajánlott előtanulmány:
Mechanika II. - Szilárdságtan (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Vázszerkezetek (6. félév) ,
Repülőgép szerkezettan (6. félév) ,
Hajóépítés (6. félév)
Ajánlott ráépülés:
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév) ,
Járműdinamika (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag26 (61) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés16 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismerteti a hallgatókat az anyagi testek mozgásának leírásával (kinematika), feltárja a testekre ható erők és az ezek hatására létrejövő mozgás közötti kapcsolatot (kinetika). Bemutatja az alaptételek alkalmazását merev testekből felépülő egyszerű szerkezetek mozgásának elemzésére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A kinematika alapfogalmai, ezek alkalmazása különböző mozgások leírására. A merev test sebesség- és gyorsulásállapota, egyszerű mechanizmusok kinematikai elemzése.

Newton axiómái; az impulzus, perdület és a kinetikai energia fogalma. A merev test impulzusa, perdülete és mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték fogalma, tulajdonságai. Az impulzus-, perdület - és munkatétel.

Merev testek centrikus és excentrikus ütközése.

Gyakorlat
A gyakorlati órákon a gyakorlatvezető által segített feladatmegoldás.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás megszerzéséhez a két (egyenként 100 pontos) zárthelyin összesen legalább 80 pontot kell elérni. Ha ez nem sikerül, akkor a pótlási héten a félév teljes anyagából pótzh-t kell írni, melynek pontszáma az alacsonyabb pontszámú zh eredményét váltja ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • M. Csizmadia Béla - Nándori Ernő (szerk.): Mechanika mérnököknek - Mozgástan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.