Tárgy neve Mechanika III. j - Mozgástan
Tárgy angol neve Mechanics III.j - Dynamics Tárgy rövid neve Mech. III.j
Tárgy kód KOJKA170 Kredit 5 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (9) előadás3 (12) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Szőke Dezső
OktatókRichlik Görgy tudományos munkatárs
Kötelező
előtanulmány
Mechanika II. - Szilárdságtan (2. félév) ,
Matematika A2a (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű vázszerkezetek (6. félév) ,
Járműfelépítmény mechanizmusok (5. félév)
Ajánlott ráépülés:
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 150 óra
Kontakt óra70 (21) óra Írásos tananyag39 (88) óra Házi feladat3 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés15 óra Vizsga készülés15 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismerteti a hallgatókat az anyagi testek mozgásának leírásával (kinematika), feltárja a testekre ható erők és az ezek hatására létrejövő mozgás közötti kapcsolatot (kinetika). Bemutatja az alaptételek alkalmazását merev testekből felépülő egyszerű szerkezetek mozgásának elemzésére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A kinematika alapfogalmai, ezek alkalmazása különböző mozgások leírására. A merev test sebesség- és gyorsulásállapota, egyszerű mechanizmusok kinematikai elemzése.

Newton axiómái; az impulzus, perdület és a kinetikai energia fogalma. A merev test impulzusa, perdülete és mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték fogalma, tulajdonságai. Az impulzus-, perdület- és munkatétel.

Merev testek centrikus és excentrikus ütközése.

A lengéstan alapjai. Lagrange egyenlet. Egy és több szabadságfokú lineáris modellek (járműmérnöki alkalmazásokkal). Sajátfrekvenciák, lengésképek. Kényszerített mozgások.

Gyakorlat
Számpéldák megoldása az elméleti anyaghoz kapcsolódóan. Járműdinamikai szimulációkhoz használt modellek paramétereinek mérése (hajtókar tehetetlenségi nyomatéka, sík járműmodell tehetetlenségi nyomatéka, abroncs modell merevségi jellemzői, csillapítás mérése, járműmodell mozgásformáinak mérése).
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről egyéni (kiscsoportos) kidolgozású jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás megszerzéséhez a mérési gyakorlatok teljesítése és a két (egyenként 100 pontos) zárthelyin összesen legalább 80 pont elérése szükséges. A zh-k nem teljesítése esetén, a pótlási héten a félév teljes anyagából pótzh-t kell írni, melynek pontszáma az alacsonyabb pontszámú zh eredményét váltja ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • M. Csizmadia Béla – Nándori Ernő (szerk.): Mechanika mérnököknek – Mozgástan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.
  • Szőke D.: Mozgástan laboratóriumi gyakorlatok, Tanszéki segédlet.