Tárgy neve Elektrotechnika - elektronika II.
Tárgy angol neve Electrotechnics – Electronics II. Tárgy rövid neve Elektro II.
Tárgy kód KOKAA108 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (5) előadás0 (0) gyakorlat1 (2) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Szabó Géza
OktatókDr. Bede Zsuzsanna Dr. Hrivnák István Dr. Komócsin Zoltán Dr. Szabó Géza
Kötelező
előtanulmány
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Logisztikai rendszerek irányítás és automatizálás technikája I. (6. félév) ,
Logisztikai rendszerek irányítás- és automatizálás technikája II. (7. félév) ,
Villamos vasutak I. (6. félév) ,
Villamos vasutak II. (7. félév) ,
Hajók gépi és villamos berendezései (6. félév) ,
Villamos vasutak I. (5. félév) ,
Villamos vasutak II. (6. félév) ,
Hajók villamos berendezései (6. félév) ,
Járműfedélzeti kommunikáció (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (7) óra Írásos tananyag0 (35) óra Házi feladat27 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés8 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki szemléletű alapismereteket ad a közlekedésben (járművekben, helyhez kötött berendezésekben) alkalmazott villamos gépek felépítéséről, működési elveiről, jellemzőiről. Összefoglalja a felhasználó számára lényeges paramétereket, jelleggörbéket és a jellemző (közlekedésbeli) alkalmazási területeket. Megismerteti a hallgatókat az elektronikus analóg áramkörök felépítésével, működésével, tervezési szempontjaival, továbbá speciális közlekedésbeli alkalmazásaival. Begyakoroltatja a villamos gépek mérőáramköreinek összeállítását és elvégzését, valamint az eredmények kiértékelését.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Bipoláris tranzisztoros erősítők teljesítményviszonyai. Teljesítményerősítők. Műveleti erősítők és kapcsolásai. Optoelektronikai eszközök. Tirisztorok működése és fajtái (közönséges, Triac, GTO). Tirisztorok alkalmazása egyenirányításra, váltóirányításra. Tirisztorok gyújtóáramkörei. Az egyenáramú generátorok és motorok. Egy- és háromfázisú transzformátorok, különleges transzformátorok. Csúszógyűrűs és kalickás forgórészű indukciós motorok, egyfázisú indukciós motorok. Járművekben alkalmazott villamos generátorok és motorok. Villamos hajtások alapjai. Egyenáramú áramirányítós, szaggatós hajtások. Frekvenciaszabályozott aszinkron motoros hajtások. Feszültség és áraminverteres, aszinkron motoros hajtások. Komplex járműhajtások a vasúti járműveknél. Villamos gépek melegedési folyamata. Villamos motorok üzemtípusai, kiválasztásuk szempontjai. Komplex energiaellátó rendszerek, áramátalakítók. Akkumulátorok. Olvadó biztosítók, hőkioldók. Szakaszolók, kontaktorok, megszakítók. Villamos gépek és hálózatok védelme. Az érintésvédelem célja és stratégiája.
Labor
Villamos gépek és hajtások jellemzőinek mérése.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 1 önállóan megoldandó házi feladat. Labormérésekről egyéni kidolgozású jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot íratunk, amely a TVSZ szerint javítható ill. pótolható. A félév érvényességének feltétele: a laborjegyzőkönyvek és házi feladatok hiánytalan beadása, és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A vizsga szóbeli, három különböző témakört érintő kérdést kell megválaszolni rövid, összefüggő válasz keretében. Az érdemjegy a vizsgán nyújtott teljesítmény értékelés alapján alakul ki, figyelembe véve a félévközi teljesítményt is (zárthelyi dolgozat eredménye, házi feladat, jegyzőkönyvek minősége).
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Uray-Szabó: Elektrotechnika tk. 1989.
  • Sárközy: Elektrotechnika, Egyetemi jegyzet
  • Parádi (szerk.): Elektrotechnika gyakorlatok, Egyetemi jegyzet
  • Kohut (szerk.): Elektrotechnika példatár, Egyetemi jegyzet
  • Tanszéki segédletek