Tárgy neve Irányítástechnika I.
Tárgy angol neve Control I. Tárgy rövid neve Irtech I.j
Tárgy kód KOKAA127 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Bokor József
OktatókDr. Baranyi Edit Dr. Bécsi Tamás Dr. Bede Zsuzsanna Dr. Sághi Balázs
Kötelező
előtanulmány
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Irányítástechnika II. (5. félév) ,
Járműirányítás I. (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag22 (50) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Az Irányítástechnika I. tantárgy megismerteti a hallgatókat a rendszerszemlélet alapjaival, a rendszerek osztályozásának kritériumaival, továbbá a közlekedésmérnöki gyakorlatban fontos szerepet játszó rendszerosztályok modellezésének főbb eszközeivel. Ezen felül cél a digitális technika funkcióival, az azokat megvalósító elemekkel, valamint a logikai hálózatok tervezési módszereinek alapjaival való megismertetés. Az elméleti alapok megismertetése mellett az összefüggéseknek a közlekedésmérnöki és a járműmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, az alapvető digitális technikai szemléletmód és a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy tematikája a következő témaköröket öleli fel:

A rendszer fogalma. Rendszerek tulajdonságai és osztályozása. A rendszer- és irányításelmélet feladatai. Az irányítás fogalma. Nyílt hurkú és zárt hurkú irányítási rendszerek. Az I/O modellezési folyamat. Az állapottér modellezési folyamat.

Folytonos és diszkrét idejű, általános és lineáris, időinvariáns rendszerek állapotegyenletei. Determinisztikus, eseményvezérelt, diszkrét állapotú, statikus rendszerek. Logikai változók, alapműveletek, kifejezések, függvények. Kanonikus alakok, minimalizálás. Kombinációs hálózatok statikus viselkedése és tranziensei. Kombinációs hálózatok tervezésének módszerei.

Diszkrét eseményű rendszerek. Determinisztikus, véges állapotú automaták. Nyelvek automata reprezentációja. Moore és Mealy automaták. Determinisztikus, idővezérelt, diszkrét állapotú, dinamikus rendszerek. Szinkron sorrendi hálózatok tervezésének módszerei. Determinisztikus, eseményvezérelt, diszkrét állapotú, dinamikus rendszerek. Aszinkron sorrendi hálózatok tervezése. A sorbanállási modell.

Analóg jelek digitalizálása. Az A/D és a D/A átalakítók alaptípusai. Pneumatikus hálózatok.

Gyakorlat
A gyakorlatok keretében a következő témakörökkel foglalkozunk: Logikai hálózatok tervezésének módszerei (kombinációs és sorrendi hálózatok). Kombinációs és sorrendi hálózatok megvalósítása jelfogókkal és kapuáramkörökkel. Logikai hálózatok megvalósítása pneumatikus elemekkel. AD/DA átalakítás. Logikai hálózatok szimulációja.
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlatokhoz kapcsolódóan egy házi feladat önálló elkészítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön, egy-egy alkalommal javíthatók, ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a házi feladat elfogadása, és a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárhelyi érdemjegyének felfelé kerekített átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Irányítástechnika. Tanszéki segédletek. (web-en elérhető)
  • dr. Arató Péter Logikai hálózatok tervezése. Tankönyv.