Tárgy neve Irányítástechnika II.
Tárgy angol neve Control II. Tárgy rövid neve Irtech II. j
Tárgy kód KOKAA128 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Bokor József
OktatókDr. Bede Zsuzsanna Dr. Bokor József Dr. Tettamanti Tamás
Kötelező
előtanulmány
Irányítástechnika I. (4. félév) ,
Matematika A3 közl.mérn. (3. félév) ,
Számítástechnika I.j (1. félév)
vagy Számítástechnika I. (1. félév) vagy Infokommunikáció II. (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Járműirányítás II. (6. félév) Ajánlott ráépülés:
Gépjármű elektronika (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag22 (50) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés9 óra Vizsga készülés9 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a rendszer- és irányításelmélet, módszertan klasszikus és korszerű elemeivel, hogy ezeket megfelelően tudják kezelni és alkalmazni közlekedési és jármű rendszerek irányításában.

Mind az előadásokon, mind a gyakorlatokon az elméleti kérdések tisztázásán túl, szükség van számpéldákon keresztül begyakoroltatni, és ezáltal a mérnöki gyakorlathoz is közelebb hozni az elméleti problémákat. A gyakorlatok egy részében a szabályozási rendszerek analízisét, és a stabilizálást tanítjuk, az állapottér-elmélet témakörében pedig számítógépes módszerekkel és a MATLAB alkalmazásával oktatunk. A példákat és feladatokat a közlekedési és jármű rendszerek irányításában fellépő feladatok megoldásának elemeiből állítjuk össze.

A tantárgy részletes leírása, tematikája
Irányításelmélet alapfogalmai. Stabilitáselmélet (stabilitás feltételei, zárt és visszacsatolt rendszerek stabilitása). Zárt szabályozási körök minőségi jellemzői. Robusztus stabilitás. Bevezetés az állapottér-elméletbe (állapottér reprezentációk, transzformációk). Állapottér reprezentációk tulajdonságai, állapotegyenletek megoldása. Állapot visszacsatolás. Lineáris Kvadratikus Szabályzó tervezése (LQR). Állapotmegfigyelő. Számítógéppel irányított rendszerek. Diszkrét irányítások.
Gyakorlat
Számítógép-orientált irányításelméleti feladatmegoldások, soros kompenzálás, robusztus szabályozás, állapottér-visszacsatolás.
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlati órák anyagából egyéni felkészülés és jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók, ill. pótolhatók a szorgalmi időszakban. A félévközi aláírás megszerzésének feltétele, vizsgára bocsátás feltétele: a gyakorlati jegyzőkönyvek beadása, és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A vizsgajegy a vizsgaidőszakban írandó vizsgadolgozat jegyének, valamint félévközi zárthelyi dolgozat érdemjegyének átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • az előadások anyaga és a tanszéki segédletek anyaga (web-en elérhető),
  • a mérési gyakorlatok anyaga (web-en elérhető).
  • Jegyzet: Bokor J., Gáspár P., : Irányítástechnika. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.