Tárgy neve Közlekedési automatika A
Tárgy angol neve Transport Automation A Tárgy rövid neve Közlaut
Tárgy kód KOKAA179 Kredit 4 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
OktatókDr. Baranyi Edit Dr. Bede Zsuzsanna Dr. Sághi Balázs
Kötelező
előtanulmány
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag34 (69) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés12 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megfelelő részletességgel megismertetni a hallgatókat a forgalomirányító automatikák műszaki megbízhatóságának és biztonságának kérdéseivel.

Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetése mellett az összefüggéseknek a közlekedésmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, az alapvető biztonsági szemléletmód és a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

A tantárgy részletes leírása, tematikája
A biztonság alapjai. Veszélyeztetés/Biztonság. A közlekedésben részes automaták szerepe a biztonság létrehozásában és megtartásában, különös tekintettel a forgalomirányító berendezésekre. Veszélyforrások a közlekedésben. Külső és belső biztonság. Aktív és passzív biztonság.

Kockázat és követelményosztályok. Alap- és járulékos kockázat, kockázatvállalás. A veszélyeztetés fellépésének valószínűsége, a kár mértéke. Kockázatcsökkentés. Kockázati paraméterek. A hibák elleni intézkedések hatásossága és a követelményosztályok. A hibák típusai. A nemzeti és az európai biztonsági előírások harmonizálása. Biztonsági rendszerek életútja, életciklusa.

Biztonsági szoftver. Rendszer szoftver, felhasználói szoftver, adatbázis és szerepük. A biztonsági folyamatirányító rendszer szoftver járulékos feladatai. A szoftver életciklusa. A tesztelés szerepe. Defenzív programozás. Hibadetektáló és hibajavító módszerek. Dokumentálás, az elért minőség igazolása.

Biztonsági stratégiák és megvalósításuk. Hibakezelési és biztonsági stratégiák. Fail-safe stratégia. Hibadetektálás. Hibafeltárási idő. Forgalomirányítási példák a stratégiák megvalósítására. Valódi/kvázi fail-safe és hibatűrő rendszerek. Az információátvitel biztonsága. Hibafeltáró és hibajavító kódrendszerek.

Ágazati funkcionalitások. A közlekedési automatika gyakorlati alkalmazásai a különböző közlekedési ágazatokban (közúti, vasúti, vízi, légi).

A műszaki megbízhatóság alapjai. A megbízhatóság fogalma és paraméterei. Elemek és rendszerek megbízhatósága. A megbízhatóság növelésének módszerei. A redundancia fogalma és fajtái. Javítható rendszerek megbízhatósága. Rendelkezésreállás. A különböző redundancia és javítási módszerek összehasonlítása.

Esettanulmányok. Közlekedési rendszerekkel kapcsolatos biztonsági és megbízhatósági esettanulmányok. Forgalomirányító rendszerek és alrendszereik műszaki biztonsági és megbízhatósági struktúráinak elemzése esettanulmányokon keresztül.

Megbízhatósági számítások. Megbízhatósági paraméterek. Soros, párhuzamos és egyéb megbízhatósági rendszerstruktúrák megbízhatósági paramétereinek számításai. Markov-modellek és számítások.

Gyakorlat
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk. A félév végén szóbeli vizsga van. A vizsgajegy kialakításába a zárthelyi eredménye 1/3, a vizsga eredménye 2/3 arányban számít be.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Schäfer: Megbízhatóság az elektronikában
  • Elektronikus formában hozzáférhető Közlekedési automatika c. tanszéki segédletek