Tárgy neve Üzleti jog
Tárgy angol neve Business Law Tárgy rövid neve Üzleti jog
Tárgy kód KOKGA110 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2 j1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
OktatókDr. Major Róbert
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés6 óra Vizsga készülés6 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a jogi szabályozással és nyelvezettel, továbbá korszerű társasági és jogi ismeretek elsajátíttatása, kitérve a közlekedés speciális szabályozási rendszerére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Alkotmánytani alapfogalmak és összefüggések, az államszervezet alapjai. Az üzleti jog főbb jogtani alapjai, közigazgatási összefüggések, az üzleti jog tulajdonjogi alapjai. Az üzleti jog alanyai. Az üzleti élet nonprofit szervezetei.

Piaci szereplőkről általában. Egyéni vállalkozás alapvető szabályai.

A közlekedési szövetségek jogállásának alapvető szabályai. A közlekedési társaságok általános és közös szabályai.

A szerződési rendszerről és szerződésekről általában, a szerződések általános szabályai. A szerződések tipizálásáról általában. Az egyes szerződések főbb szabályai.

A jogi felelősség főbb szabályai a gazdasági életben.

A versenyjog alapvető szabályai.

A munkajog alapfogalmai, főbb kollektív munkajogi intézmények.

Közbeszerzési szabályok, különös tekintettel a közlekedési eszközök beszerzésére, infrastruktúra építésre, és közlekedési szolgáltatás nyújtásra vonatkozóan.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Egy félévközi zárthelyi, valamint írásbeli vizsga. Az érdemjegy a kettő súlyozott átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lenkovics Barnabás - Szalay László: Az üzleti jog alapjai II., Rejtjel Kiadó, 2001
  • Halmai Gábor - Szalay László: Az üzleti jog alapjai I., Rejtjel Kiadó, 2002
  • Aktuális jogszabályok.