Tárgy neve Közlekedésstatisztika A
Tárgy angol neve Transport Statistics A Tárgy rövid neve Közl. statisztika
Tárgy kód KOKGA178 Kredit 3 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)1 (5) előadás2 (9) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
OktatókNagy Zoltán
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag16 (44) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Egyrészt megismertetni a hallgatóságot a statisztikai fogalmakkal, kifejezésekkel és szemlélet móddal és ezáltal képessé tenni őket különböző tudományos cikkek, tanulmányok olvasására és megértésére. Másrészt alapvető statisztikai módszerek, eljárások megtanítása és azok gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, hogy a hallgató képessé váljon az alapvető statisztikai problémák, feladatok felismerésére, megfogalmazására, illetve azok megoldására. A gyakorlatokon a közlekedés területén leggyakrabban előforduló számítási megoldások alaposabb begyakorlására kerül sor. A tananyag elsajátítása képessé teszi a hallgatókat önálló elemző munka elvégzésére és annak eredményeinek értékelésére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy keretében oktatott főbb témakörök:

  • Általános statisztika - Leíró statisztika

  • Közlekedés statisztikai adatok, adatfelvételek, adattáblák szerkezete

  • Középértékek, átlagok, szórás

  • Indexek

  • Matematikai Statisztika - Következtetés statisztika

  • Becslések

  • Hipotézis vizsgálatok

  • Összefüggés vizsgálatok, asszociáció, korreláció, regresszió,

  • Idősoros adatok elemzése, trendanalízis
Gyakorlat
Az elméleti tananyag számpéldákkal való bemutatása.
Egyéni hallgatói feladat
Gyakorlati órán kiadott feladatok egyéni megoldása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során kötelező egy önálló feladat kidolgozása és két zárthelyi dolgozat megírása, melyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárthelyi összpontszáma alapján meghatározott jegy.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Aktuális tanszéki oktatási segédlet