Tárgy neve Közlekedés-gazdaságtan A
Tárgy angol neve Transport Economics A Tárgy rövid neve Közl. gazd.
Tárgy kód KOKGA182 Kredit 4 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Török Ádám
OktatókDr.Tőrők Ádám, Nagy Zoltán, Sipos Tibor
Kötelező
előtanulmány
Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan (3. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs Ajánlott ráépülés:
Vállalati logisztikai menedzsment (7. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag27 (62) óra Házi feladat7 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A közlekedés műszaki és gazdasági sajátosságainak elemzése, az általános üzemgazdasági fogalmak közlekedési értelmezésének megalapozása. A közlekedésben előforduló jelenségek és folyamatok, törvényszerűségek főként gazdasági, gazdaságossági szempontú elemzése. A közlekedés makrogazdasági hatásainak vizsgálata. Közlekedési vállalkozások üzemgazdasági folyamatainak vizsgálata, elemzése. Az eurokompatibilis közlekedés hazai feltételeinek kialakítása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A közlekedésgazdaságtan tárgya, helye a tudományok rendszerében. A közlekedés funkciói és sajátos műszaki, gazdasági, üzemviteli jellemzői. A közlekedés multiplikátor hatása. A gazdaságpolitika és a közlekedéspolitika kapcsolata. Magyarország közlekedésének főbb jellemzői, a változások főbb irányai. Az EU közlekedéspolitikájának stratégiai célkitűzései. A Magyar Közlekedéspolitika. A közlekedés ágazati szerkezete, a közlekedési munkamegosztás sajátosságai és főbb típusai. Az európai közlekedési hálózat. Közlekedési folyosók és logisztikai központok Magyarországon. A munkatermelékenység sajátosságai a közlekedésben. A szállítási költség és önköltség fogalma. Egyéni és társadalmi költség. Externális költségek. Az externális költségek meghatározásának módszerei és internalizálásuk lehetőségei. A személy- és az áruszállítási szükséglet és kínálat. Az ár- és díjképzés alapjai a közlekedésben. Közlekedési adók, díjak. A díjak társadalmi elfogadottsága. Az eszközgazdálkodás és a műszaki fejlesztés feladatai a közlekedésben, egyes alágazati sajátosságok. A magyarországi technológia előretekintési program közlekedési vonatkozásai. A területi tervezés, a területhasználat és a közlekedés összefüggései. Az integrált város-tervezés szükségessége. Mobilitás-menedzsment. Dereguláció, privatizáció. A közlekedési vállalatok szervezeti rendszere és irányítása. A közlekedési infrastruktúra és szolgáltatási rendszerek működtetése. Az állam/önkormányzat és a magánszektor szerepe, feladatai a közlekedésben. Finanszírozási kérdések. A vasúti, a közúti, a városi, a vízi, a légi közlekedés szabályozására vonatkozó EU direktívák és hazai adaptációjuk. Közlekedési közszolgáltatási szerződések. Közlekedési szövetségek.
Gyakorlat
Közlekedési teljesítményekkel kapcsolatos számítási feladatok. A közlekedés szállítási, és externális költségeinek maghatározása. Közlekedési szolgáltató társaságok/vállalkozások üzleti tervének elkészítése.
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlatokon ismertetett feladatok önálló megoldása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók, ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a gyakorlatokon ismertetett feladatok megoldása és a két zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárthelyi érdemjegyének felfelé kerekített átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kötelező irodalom: Tánczos Lászlóné: Közlekedésgazdaságtan tárgykör egyes témaköreihez aktuálisan összeállított oktatási segédletek
  • Előadások anyagához aktuálisan kijelölt magyar és angol nyelvű szakcikkek.
  • Ajánlott irodalom: Jászberényi Melinda - Pálfalvi József: Közlekedés a gazdaságban, Aula, 2006