Tárgy neve Közlekedési és logisztikai jog
Tárgy angol neve Transport and logistic law Tárgy rövid neve Közl. jog
Tárgy kód KOKGA603 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
OktatókDr.Major Róbert
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a jogi szabályozással és nyelvezettel, továbbá korszerű társasági és jogi ismeretek elsajátíttatása, kitérve a közlekedés speciális szabályozási rendszerére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy az alábbi témaköröket foglalja magában: alapozó ismeretek: társadalmi normák és a jog, jogforrások, jogrendszer, a jog érvényesülése, az állam szerepe és funkciói; a közlekedési jog fogalma, területei: a vasúti közlekedés jogi szabályozása, a közúti közlekedés jogi szabályozása, a vízi közlekedés jogi szabályozása, a légi közlekedés jogi szabályozása; az alkotmányjog és közigazgatási jog közlekedési vonatkozásai, közlekedési intézményrendszer; a polgári jog általános és közlekedés specifikus elemei, szerződéstípusok; a nemzetközi és európai jog közlekedési vonatkozásai, a fuvarozás főbb nemzetközi egyezményei; a büntetőjog közlekedési vonatkozásai; a közlekedésbiztonság jogi vonatkozásai.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két darab zárthelyi kerül megíratásra, ezek összesített pontszáma adja a félévközi jegyet.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Major Róbert: Közlekedési és logisztikai jog, oktatási segédlet
  • Aktuális jogszabályok