Tárgy neve Üzemszervezés járműmérnököknek
Tárgy angol neve Work Organization Tárgy rövid neve Üzemszerv.
Tárgy kód KOKUA169 Kredit 2 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Rendszerszemléletű alapismereteket adni az üzemi (termelési) folyamatokról, ezek összetevőiről, a folyamatjellemzők fajtáiról, a közöttük fennálló összefüggésekről. A tárgy fő feladata az üzemszervezési módszerek és eljárások begyakoroltatása, az alkalmazás lehetőségének és módjának felismertetése, a kapcsolódó elméleti és gyakorlati eszköztár készség szintű elsajátíttatása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Az üzemszervezés tárgya, alapfogalmai, érintett tudományterületek. A logisztika és az üzemszervezés kapcsolata. A folyamatjellemzők csoportosítása, meghatározása. Helyzetfeltáró- és folyamatvizsgáló módszerek. Globális és szabatos módszerek. Megfigyeléseken alapuló vizsgálatok. Munkanapfelvétel, időnorma-számítás, anyagnorma-számítás.

Időalap számítás. Naptári, hasznos, munkarend szerinti és produktív időalap. A termelési rendszerek kapacitásának és kihasználásának meghatározása. A kapacitás kihasználás növelésének eszközei. Nyílt és rejtett kapacitás tartalékok. A termelési rendszerek szervezésének alapjai: a termelési típusok és rendszerek összefüggései. Hagyományos és korszerű gyártási rendszerek. A gyártás automatizálása és integrálása. Rugalmas gyártórendszerek. Termelési folyamatok időrendjének tervezése. Gantt diagramok. A hálótervezés alapjai. A szervezéselmélet legújabb irányzatai. Csoportos szellemi alkotó módszerek.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külün-külön egy-egy alkalommal javíthatók, illetve pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi külön-külön legalább elégséges eredményre történő megírása. A félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat érdemjegyének számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kovács P. (szerk.): Üzemszervezés. Elektronikus jegyzet.
  • Kovács P.: Üzemszervezés gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. J7 1049.
  • A tanszék honlapján (www.logisztika.bme.hu) megtalálható segédanyagok