Tárgy neve Közlekedési technológia A
Tárgy angol neve Transport Technology A Tárgy rövid neve Közl.techn.
Tárgy kód KOKUA176 Kredit 6 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)3 (17) előadás2 (11) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
OktatókDr.Mándoki Péter, Kózel Miklós, Soltész Tamás, Bánfi Miklós
Kötelező
előtanulmány
nincs Ajánlott előtanulmány:
Közlekedési rendszerek (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Gépjármű üzemtan (6. félév) ,
Vasúti üzemtan (6. félév)
Ajánlott ráépülés:
Repülésüzemeltetés (6. félév) ,
Hajózási üzemtan (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 180 óra
Kontakt óra70 (28) óra Írásos tananyag34 (76) óra Házi feladat33 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés21 óra Vizsga készülés15 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A közlekedési ágazatokat jellemző technológiák bemutatása. A vasúti és a közúti személy- és áruszállítás folyamatainak, az ágazatok közötti kapcsolati elemeknek és munkamegosztásnak ismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A technológia és a közlekedéstechnológia fogalma. A technikai és a technológiai fejlődés kapcsolata.

A közúti közlekedés létesítményei és eszközei. A közúti áruszállítás szervezése, járattípusai, kapacitások meghatározása.

A közúti személyközlekedés, kiemelten az autóbuszközlekedés technológiai és szervezési kérdései.

A városi közösségi közlekedés sajátosságai és speciális eszközei. Az alágazatok bemutatása kapacitás, költség és szolgáltatási színvonal alapján.

Állomási és vonali forgalmi technológiák. Vasútállomások főbb típusai, feladatai. Rendezőpályaudvarok , rendelkező állomások technológiája. A vasúti áruszállítás szervezése, az elegytovábbítási rend és a vonatközlekedési terv kialakítása.

A vasúti személyszállítás sajátosságai. Menetrendkészítés, mozdony, személyzet és szerelvény-fordulók tervezése. Az ütemes és integrált ütemes menetrendhez kapcsolódó technológiai feladatok.

A hajózás eszközei, létesítményei, vízi utak, kikötők. A folyami és a tengeri hajózás technológiája. A légi közlekedés technológiája, eszközei és létesítményei.

A légi közlekedés létesítményei, eszközei, a légiforgalom irányítása. Repülőterek technológiája.

EU-s célkitűzések a környezetbarát, kombinált személy- és áruszállítási technológiák kialakításában.

Gyakorlat
A hallgatók közúti-, vasúti-, városi közlekedési- forgalmi méréseket végeznek.
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlatok keretében végzett mérések kiértékelése egyéni készítésű jegyzőkönyvek formájában.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, amelyek szóbeli beszámoló formájában pótolhatók. Az aláírás megszerzésének feltétele: a két zárhelyi dolgozat legalább külön-külön elégséges eredménye, a mérések elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése. A vizsgajegy a szóbeli vizsga (50 %), a két zárhelyi dolgozat (30 %), és a mérési jegyzőkönyvek értékelése (20 %) alapján kerül kialakításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Közlekedéstechnológiai tervezés. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1993.
  • Vasúti üzemtan. Vasútállomások technológiája I-II. MÁV Szakkönyv. KÖZDOK, Buda-pest, 1994.
  • Közlekedési üzemtan gyakorlatok I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.
  • Vasúti árufuvarozás (oktatási segédlet)
  • Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Közlekedési rendszerek. Tanszéki segédlet. Készült a GKM támogatásával. 2004. p. 205