Tárgy neve Üzemszervezés A
Tárgy angol neve Work Organization A Tárgy rövid neve Üzemszerv.
Tárgy kód KOKUA180 Kredit 6 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)3 (17) előadás2 (11) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Juhász János
OktatókDr.Kovács Péter, Bánfi Miklós
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 180 óra
Kontakt óra70 (28) óra Írásos tananyag45 (87) óra Házi feladat22 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés21 óra Vizsga készülés15 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Rendszerszemléletű alapismereteket adni a közlekedési, a logisztikai és az üzemi (termelési) folyamatokról, ezek összetevőiről, a folyamatjellemzők fajtáiról, a közöttük fennálló összefüggésekről. A szemléletformálás során megkülönböztetett hangsúlyt helyezünk a logisztikára, mint a rendszerszemléletű probléma-megközelítés egyik alkalmazási területére. A tárgy fő feladata az üzemszervezési módszerek és eljárások begyakoroltatása, az alkalmazás lehetőségének és módjának felismertetése, a kapcsolódó elméleti és gyakorlati eszköztár készség szintű elsajátíttatása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Az üzemszervezés tárgya, alapfogalmai, érintett tudományterületek. A logisztika és az üzemszervezés kapcsolata. A folyamatjellemzők csoportosítása, meghatározása. Helyzetfeltáró- és folyamatvizsgáló módszerek. Globális és szabatos módszerek. Megfigyeléseken alapuló vizsgálatok. Munkanapfelvétel, időnorma-számítás, anyagnorma-számítás.

Időalap számítás. Naptári, hasznos, munkarend szerinti és produktív időalap. A közlekedési, a logisztikai és termelési rendszerek kapacitásának és kihasználásának meghatározása. A kapacitás kihasználás növelésének eszközei. Nyílt és rejtett kapacitás tartalékok. A termelési rendszerek szervezésének alapjai: a termelési típusok és rendszerek összefüggései. Hagyományos és korszerű gyártási rendszerek. A gyártás automatizálása és integrálása. Rugalmas gyártórendszerek. Termelési, közlekedési és logisztikai folyamatok időrendjének tervezése. Gantt diagramok. A hálótervezés alapjai. A szervezéselmélet legújabb irányzatai. Csoportos szellemi alkotó módszerek.

Gyakorlat
Szeminárium jellegű foglalkozások az előadásokon ismertetett számítási eljárások és módszerek elsajátítására, begyakorlására, korszerű (számítógépes) megoldások bemutatására és kipróbálására.
Egyéni hallgatói feladat
Kiadott házi feladatok megoldása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Az aláírás megszerzéséhez a félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk, amelyek mindegyikét legalább elégséges szintre meg kell írni, továbbá a kiadott házi feladatokat "megfelelt" minősítéssel határidőre be kell adni.

A vizsga: Írásbeli vizsga.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kovács P. (szerk.): Üzemszervezés. Elektronikus tananyag
  • Kovács P.: Üzemszervezés gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. J7 1049.
  • A tanszék honlapján (www.kukg.bme.hu, majd a menüpontok segítségével: Oktatás, BSC, Üzemszervezés) megtalálható az előadások óravázlata, és egy példatár kidolgozott típusfel-adatokkal, valamint a számítási feladatok eredményeinek listájával.