Tárgy neve Hő- és áramlástan I.
Tárgy angol neve Thermotechnics and Fluid Mechanics I. Tárgy rövid neve Hő- és áraml. I.
Tárgy kód KORHA104 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Veress Árpád
OktatókDr.Veress Árpád, Dr.Beneda Károly
Kötelező
előtanulmány
Matematika A2a (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I.j (4. félév) ,
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I. (4. félév) ,
Repülőgép hajtóművek elmélete I. (4. félév) ,
Aerodinamika (4. félév)
Ajánlott ráépülés:
Hő- és áramlástan II. (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag15 (43) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy célja a járművekben, azok részegységeiben lejátszódó hőtani folyamatok megismertetése; a gázok, gőzök, nedves levegő termodinamikájának, valamint a hőközlés törvényszerűségeinek megismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Rendszerek, állapotok, állapotjelzők. Ideális és valóságos gázok. Állapotjelzők, állapotegyenletek. Hő, hőmennyiség. Fajhők. Gázkeverékek. I. főtétel. Térfogat-változási munka, belső energia, technikai munka, entalpia, entrópia. Járművekben lejátszódó termodinamikai folyamatok elemzése és ábrázolásuk p - v és T - s diagramban. II. főtétel. Termikus hatásfok. Járművek belsőégésű hőerőgépeiben lejátszódó körfolyamatok. A körfolyamatok összehasonlítása.

Gőzök, mint munkaközeg jellemzői, gőzfolyamatok, gőzkörfolyamatok járművekben. Nedves levegő, mint munkaközeg.

Hőátszármaztatási folyamatok járművekben. A hővezetés általános differenciálegyenlete. A megoldás feltételei. Egydimenziós állandósult hővezetés számítása: sík, hengeres egy- és többrétegű falak. Hőátadás, hőátadási tényező. Hasonlóságelmélet a hőátadási folyamatokban. Sík és hengeres falak egydimenziós, állandósult hőátbocsátása. Kritikus szigetelés-átmérő. Bordázott falak hőátbocsátása. Borda hatásfok. Hősugárzás járművekben. Sugárzóképesség. Hősugárzás alaptörvényei. Saját és effektív sugárzás. Sugárzásos hőcsere egyszerűsített számítása.

A félév utolsó három oktatási hetében a járműmérnöki és a közlekedési szakok számára külön-külön szakspecifikus előadást, illetve gyakorlatot tartunk. A járműmérnöki szakon a repülőgép hajtóművek körfolyamatait. és a Navier-Stokes egyenletet, a közlekedési szakon a járművek speciális hőátadási és légkondicionálásái kérdéseit ismertetjük

Labor
Áramló gázok hőmérsékletének mérése. Gázok állapotváltozásának mérése. Levegő adiabatikus kitevőjének kísérleti meghatározása. Vízgőz tenziógörbéjének kísérleti meghatározása. A nedves levegőben lejátszódó folyamatok vizsgálata. Vízszintes cső hőátadásának vizsgálata. Felületek hősugárzásának összehasonlítása. Gázturbina mérése.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 1 önállóan megoldandó házi feladat. Labormérésekről mérőcsoportonkénti jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk, mely egy alkalommal javítható ill. pótolható. Az aláírás megszerzésének feltétele: a laborjegyzőkönyvek és a házi feladat tanszék általi elfogadása, valamint a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A tárgy írásbeli vizsgával záródik.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Konecsny F., Dr. Pásztor E. (szerk.): Műszaki hő- és áramlástan I/1, I/2, II. Műegyetemi kiadó. J 7-724, J 7-724/a.
  • Dr. Pásztor E. (szerk).: Hő- és áramlástechnika laboratóriumi gyakorlatok Műegyetemi kiadó. J 7-1043.
  • Dr. Gausz T., Kisdeák L., Kiss E.né., Dr. Konecsny F., Dr. Pásztor E., Perjési I., Dr. Sánta I., Dr. Steiger I., Műszaki hő- és áramlástan példatár Műegyetemi kiadó J 7-1014.
  • Dr. Sánta I. :Hőtan példatár kiegészítés Tanszéki kiadvány. 2004.
  • Dr. Gausz T.: Áramlástan előadás vázlat, internetes hozzáféréssel, 2009.