Tárgy neve Általános járműgéptan
Tárgy angol neve Basic Theory of Vehicle Engineering Tárgy rövid neve Ált. járműgéptan
Tárgy kód KOVJA112 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Szabó András
OktatókDr. Szabó András, Dr. Tulipánt Gergely
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Hő- és áramlástan II. (4. félév) ,
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév) ,
Járműdinamika (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag13 (41) óra Házi feladat12 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki szemléletű alapismereteket adni a járművek, mint gépek működési elvéről, a bennük lejátszódó fizikai folyamatok alapján bemutatni az üzemi jellemzőiket, és egyszerű számítási eljárásokkal megismertetni a járművek és a bennük alkalmazott gépek fő méretei és az üzemi jellemzők alakulása közötti fő összefüggéseket. A laborgyakorlatok keretében végzett egyszerű, műszaki alapmérések során a mérési tevékenység megismertetése, gyakoroltatása. A tárgy feladata az eltérő középiskolai fizika ismeretek közös, egyetemi szintre hozása is.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A Járműgéptanban használt fizikai mennyiségek, mértékrendszerek. Méréstechnikai alapismeretek, méréskiértékelés. Járművek és gépek egyenletes sebességű üzeme, a munkavégzés és a teljesítmény számítása. A sebesség-, erő- és teljesítmény átvitel egyszerű eszközei. Járművek és gépek változó sebességű üzeme, a menetábra, az ellenállás-erők. Gépek változó veszteségei, hatásfoka, optimális terhelése. Járművek és gépek periodikus mozgásai, a lengőmozgás csillapítása, az egyenlőtlenségi fok csökkentése. Nyugvó folyadék egyensúlya, energia tartalma és munkaképessége, a hidrosztatikus emelő. Hajók úszása és stabilitása. Az áramló folyadék munkaképessége, áramlás csőrendszerekben. Folyadékszállítás szivattyúval. A folyadék impulzusváltozását hasznosító gépek, egyszerű turbinák. Gázgépekben lezajló működésfolyamatok, gáz-kompresszió és expanzió, hőerőgépek körfolyamatai, hatásfoka. Gépek alapjelleggörbéi, együttműködése, munkapont és stabilitás. Járművek és gépek irányításának alapfogalmai, vezérlés és szabályozás.
Labor
Területmérés, súrlódási tényező mérése, teljesítménymérés, lengésmérés, térfogatáram mérése, hőmérsékletmérés.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során önállóan megoldandó házi feladatok. Labormérésekről egyéni kidolgozású jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során három zárthelyi dolgozatot iratunk. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a laborjegyzőkönyvek és házi feladatok hiánytalan beadása, a három zárhelyi dolgozattal az elérhető pontszám legalább felének megszerzése. A félévközi jegy ezek után a három zárhelyi összpontszáma alapján kerül megállapításra. A három zárthelyi külön-külön nem pótolható, de a pótlási időszakban egy, az egész félév anyagára kiterjedő újabb zárthelyi megírására lehetőség van. Ennek a pótzárthelyinek a pontszáma egy-, vagy kétszerezve két félévközi zárthelyi pontszámát is kiválthatja.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Zobory I.: Általános járműgéptan; Typotex Kiadó ( www.tankonyvtar.hu), 2011.
  • Horváth K.- Simonyi A.- Zobory I.: Mérnöki fizika; Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, J7-1004
  • Szabó A.: Mérnöki fizika feladatgyűjtemény; Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 75006
  • Szabó A.: Járműgéptan laboratóriumi gyakorlatok; Tanszéki segédlet.