Tárgy neve Járműdinamika
Tárgy angol neve Vehicle Dynamics Tárgy rövid neve Járm.din.
Tárgy kód KOVJA177 Kredit 2 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)1 (4) előadás1 (3) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Szabó András
OktatókDr. Szabó András
Kötelező
előtanulmány
Általános járműgéptan (1. félév) ,
Járműrendszerek (2. félév)
Ajánlott előtanulmány:
Matematika A3 közl.mérn. (3. félév) ,
Mechanika III. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag2 (23) óra Házi feladat15 óra
Órára készülés3 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Matematika, az Általános járműgéptan, a Járművek és mobil gépek valamint a Mechanika c. tantárgyak anyagát ismertnek feltételezve megismertetni a hallgatókkal a járművek és járműfüzérek mozgásfolyamatait, dinamikai és energetikai sajátosságait. A témakörökhöz kapcsolódóan megoldásra kerülő számítási feladatok segítik a tárgy elméleti anyagrészeinek elsajátítását, és közvetlen példát mutatnak az elméleti anyagrészek gyakorlati alkalmazására.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A jármű mozgástényezői: vonóerő, fékezőerő, menetellenállás-erő, jelleggörbe rendszerek. A közlekedési pálya jellemzői, a pályaellenállás-összetevők meghatározása. A jármű vezérlése. A vezérelt jármű főmozgásának dinamikája, a mozgásegyenlet megoldása, menetidő számítás. A járműmenet energetikai viszonyai, kedvező vezérlési módok. A pálya és a jármű kapcsolata. A vonó- és fékezőerő kifejtése gördülőkapcsolatban, a kerékcsúszás folyamata. Járműfüzérek dinamikája. Járművek parazita mozgásai. Jellegzetes gerjesztő hatások. A lengésképes jármű linearizált és nemlineáris dinamikai modellje. Sajátkörfrekvenciák és stabilitás-tartalékok. Jellegzetes nemlinearitások. Nemlineáris mozgásegyenletek numerikus megoldása.
Gyakorlat
Számpéldák megoldása az elméleti anyaghoz kapcsolódóan
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 3 önállóan megoldandó házi feladat.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során három zárthelyi dolgozatot iratunk A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a házi feladatok hiánytalan beadása, és a három zárhelyi dolgozattal a zárthelyikkel elérhető pontszám felének megszerzése. A félévközi jegy ezek után a házi feladatokra kapott összpontszám és a három zárhelyivel elért összpontszám alapján kerül megállapításra, az elégséges szint az 50% elérése. A három zárthelyi külön-külön nem pótolható, de a pótlási időszakban egy, az egész félév anyagára kiterjedő újabb zárthelyi megírására lehetőség van. Ennek a pótzárthelyinek a pontszáma egy-, vagy kétszerezve két félévközi zárthelyi pontszámát is kiválthatja.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Zobory I.- Szabó A.: Járműdinamika és hajtástechnika, Tanszéki segédlet
  • Zobory I.: Járműdinamika - Lineáris időinvariáns dinamikai rendszerek. Tanszéki segédlet.
  • Horváth S.: Járműdinamika. Tanszéki segédlet.