Tárgy neve Fizika A2K
Tárgy angol neve Physics Tárgy rövid neve Fizika
Tárgy kód TE15AX09 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 l1
Óraszám (levelező)3 (14) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Elméleti Fizika Tanszék Felelős oktató Dr. Varga Imre
OktatókDr. Varga Imre
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév) ,
Korszerű járműanyagok (5. félév) ,
Szenzorika és anyagai (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag18 (46) óra Házi feladat3 óra
Órára készülés3 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés12 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Általános természettudományos alapismeretek nyújtása, a más hasonló tantárgyak keretében meg nem ismert fizikai ismeretek áttekintése

A tárgy feladata az eltérő középiskolai fizika ismeretek közös, egyetemi szintre hozása is.

A tantárgy részletes leírása, tematikája
A fizika azon területeinek rövid áttekintése, mely nem vagy csak kevéssé érintenek más tantárgyak. Fő téma az elektromágnesség alapelemei.

Részletesebben: az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm-törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff-törvények, mágneses tér, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye, villanymotor, Lenz-törvény, indukció, váltóáramú áramkörök, transzformátorok, generátor, elektromágneses hullámok, rádió és televízió működése, geometriai optika, fénytörés, visszaverődés, lencsék, tükrök, hullámoptika, interferencia, elhajlás, szóródás, polarizáció, foto-effektus, Bohr-féle atom, de Broglie-hullám, hidrogén atom.

Egyéni hallgatói feladat
Esetenként házi feladatok kerülnek kiadásra, melyek helyes megoldásai esetén a megajánlott érdemjegyet kedvezően befolyásolhatja.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Az aláírás megszerzésének feltétele: az egyik zh-n egy előre meghatározott, minimális eredmény elérése. A félév végén írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy kapható.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Serway: Physics for Scientists and Engieneers
  • Dr. Szabó Árpád: Elektrodinamika, BME Villamosmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Füstöss László, Tóth Gábor: Fizika II, BME Gépészmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika II, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Simonyi Károly: Elektronfizika, Tankönyvkiadó, Budapest
  • R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philadelphia