Tárgy neve Fizika A2J
Tárgy angol neve Physics Tárgy rövid neve Fizika
Tárgy kód TE15AX16 Kredit 2 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Elméleti Fizika Tanszék Felelős oktató Dr. Varga Imre
OktatókDr. Varga Imre
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév) ,
Szenzorika és anyagai (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag11 (32) óra Házi feladat3 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés8 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Általános természettudományos alapismeretek nyújtása, a más hasonló tantárgyak keretében meg nem ismert fizikai ismeretek áttekintése. Az eltérő középiskolai fizika ismeretek közös, egyetemi szintre hozása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A fizika azon területeinek rövid áttekintése, melyeket nem vagy csak kevéssé érintenek más tantárgyak, kiemelt céllal az Elektrotechnika-elektronika tárgy alapozására. Fő téma az elektromágnesség.

Részletesebben: Az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm-törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff-törvények. Mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye. Mágneses tér anyag jelenlétében, ferromágnesség és hiszterézis. Időben változó terek: Faraday törvény, Lenz-törvény, nyugalmi és mozgási indukció, váltóáramú áramkörök, Maxwell egyenletei, eltolási áram, elektromágneses hullámok. Geometriai optika, fénytörés, visszaverődés, lencsék, tükrök, hullámoptika, interferencia, elhajlás, szóródás, polarizáció, foto-effektus.

Egyéni hallgatói feladat
Esetenként házi feladatok kerülnek kiadásra, melyek helyes megoldásai esetén a megajánlott érdemjegyet kedvezően befolyásolhatja.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Az aláírás megszerzésének feltétele: az egyik zh-n egy előre meghatározott, minimális eredmény elérése. A félév végén írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy kapható.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Serway: Physics for Scientists and Engieneers
  • Dr. Szabó Árpád: Elektrodinamika, BME Villamosmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Füstöss László, Tóth Gábor: Fizika II, BME Gépészmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika II, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III, Tankönyvkiadó, Budapest
  • Simonyi Károly: Elektronfizika, Tankönyvkiadó, Budapest
  • R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philadelphia