Tárgy neve Matematika A1a
Tárgy angol neve Mathematics A1a Tárgy rövid neve MatA1a
Tárgy kód TE90AX00 Kredit 6 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)4 (19) előadás2 (9) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Matematika Intézet Felelős oktató Dr. Petz Dénes
OktatókDr. Nagy Attila, Dr. Wettl Ferenc, Dr. Sági Gábor
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Matematika A2a (2. félév) ,
Elektrotechnika - elektronika I. (3. félév)
Ajánlott ráépülés:
Mechanika II. - Szilárdságtan (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 180 óra
Kontakt óra84 (28) óra Írásos tananyag31 (87) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés24 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Bevezetés az egyváltozós valós függvények elméletébe.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Sík- és térvektorok algebrája. Komplex számok. Számsorozatok. Függvényhatárérték, nevezetes határértékek. Folytonosság. Differenciálszámítás: Derivált, differenciálási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Középértéktételek, L'Hospital szabály. Taylor-tétel. Függvényvizsgálat: lokális és globális szélsőértékek. Integrálszámítás: Riemann integrál tulajdonságai, Newton-Leibniz formula, primitív függvény meghatározása, parciális és helyettesítéses integrálás. Speciális integrálok kiszámítása. Improprius integrál. Az integrálszámítás alkalmazásai.
Gyakorlat
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
Egyéni hallgatói feladat
Rendszeres házi feladatok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév végén írásbeli vizsgát tartunk. Ezt a kurzus oktatója szóbeli résszel egészítheti ki. A vizsgajegy megállapításánál a félévközi munka és a vizsgán nyújtott teljesítmény fog beszámítani. A félévközi munka ellenőrzése zárthelyikkel történik. A szemeszter során 2 zárthelyi dolgozatot iratunk. Vizsgára bocsátható (aláírást kaphat) az a hallgató, aki a zárthelyiken elérhető összpontszám legalább 30%-át megszerzi.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Thomas-féle KALKULUS I., II. Typotex, Budapest, 2006.
  • Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó, 1998.
  • Leindler László: Analízis, Polygon, 2001.