Tárgy neve Matematika A2a
Tárgy angol neve Mathematics A2a Tárgy rövid neve MatA2a
Tárgy kód TE90AX02 Kredit 6 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)4 (19) előadás2 (9) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Matematika Intézet Felelős oktató Dr. Rónyai Lajos
OktatókDr. Nagy Attila, Dr. Wettl Ferenc, Dr. Sági Gábor
Kötelező
előtanulmány
Matematika A1a (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Matematika A3 közl.mérn. (3. félév) ,
Mechanika III. (3. félév) ,
Hő- és áramlástan I. (3. félév) ,
Mechanika III. j - Mozgástan (3. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 180 óra
Kontakt óra84 (28) óra Írásos tananyag31 (87) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés24 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy bevezetés a lineáris algebra és a többváltozós valós függvények (vektorváltozós skalárértékű függvények) elméletébe.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A lineáris egyenletrendszerek megoldása: elemi sorműveletek, Gauss-Jordan és Gauss-kiküszöbölés, a megoldás egzisztenciája és unicitása, homogén lineáris egyenletrendszer. Mátrixaritmetika. Determináns. Lineáris tér. Lineáris operátor és transzformáció. Operátor mátrixa, geometriai transzformációk mátrixa. Limes, deriválás, integrálás, mint lineáris operátor. Magtér, képtér, dimenziótétel. Lineáris transzformáció és lineáris egyenletrendszer kapcsolata. Sajátérték, sajátvektor, hasonlóság, diagonalizálhatóság. Számsorok. Függvénysorozatok és függvénysorok.

Hatványsorok. Taylor-sor. Fourier-sorok. Többváltozós függvények: folytonosság, differenciálhatóság, gradiens és parciális deriváltak kapcsolata, geometriai szemléltetés, függvény lineáris közelítése. Iránymenti derivált: kiszámítása, a parciális deriváltakkal való kapcsolata, geometriai jelentése. Szélsőérték: lokális és tartományi szélsőérték, nyeregpont. Vektor-vektor függvény deriválhatósága, Jacobi-mátrix és -determináns. Integrálszámítás: területi és térfogati integrál, ezek kiszámítása kétszeres és háromszoros integrállal, integráltranszformáció.

Gyakorlat
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
Egyéni hallgatói feladat
Rendszeres házi feladatok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév végén írásbeli vizsgát tartunk. Ezt a kurzus oktatója szóbeli résszel egészítheti ki. A vizsgajegy megállapításánál a félévközi munka és a vizsgán nyújtott teljesítmény fog beszámítani. A félévközi munka ellenőrzése zárthelyikkel történik. A szemeszter során 2 zárthelyi dolgozatot iratunk. Vizsgára bocsátható (aláírást kaphat) az a hallgató, aki a zárthelyiken elérhető összpontszám legalább 30%-át megszerzi.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Thomas-féle KALKULUS III. Typotex, Budapest, 2007.
  • Matematikai feladatgyujtemény II. (75003), III. (74004), Muegyetemi Kiadó, 1993.
  • Anton Busby: Contemporary Linear Algebra, Wiley, 2003.