Tárgy neve Matematika A3 közl.mérn.
Tárgy angol neve Mathematics A3 for Transport Engineers Tárgy rövid neve MatA3közl
Tárgy kód TE90AX11 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Matematika Intézet Felelős oktató Dr. Fritz József
OktatókDr. Nagy Attila, Dr. Wettl Ferenc, Dr. Sági Gábor
Kötelező
előtanulmány
Matematika A2a (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Hő- és áramlástan II. (4. félév) ,
Irányítástechnika II. (5. félév)
Ajánlott ráépülés:
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév) ,
Járműdinamika (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag17 (52) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés16 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy bevezetés a differenciálgeometria, a vektor-vektorfüggvények, a komplex függvények és a differenciálegyenletek elméletébe.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Differenciálgeometria: Térgörbék. Felületek. Vektor-vektorfüggvények: vektor-vektor­függvények görbementi és felületmenti integrálja Divergencia, rotáció. Stokes-tétel, Gauss-Osztrigradszkij-tétel. Komplex függvények: Komplex függvények határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. A Chauchy-Riemann-féle differenciálegyenletek. Komplex elemi függvények. Reguláris komplex függvények. Komplex függvények integrálása. A Chauchy-féle integrálformulák. Közönséges differenciálegyenletek: A differenciálegyenlet fogalma és típusai. A Taylor típusú K.É.P. megoldhatósága. A Chauchy-Pean-féle egzisztenciatétel. A Picard-Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel. Elsőrendű differenciálegyenletek. Hiányos másodrendű differenciálegyenletek. Homogén lineáris differenciálegyenletek. Állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenletek. Inhomogén lineáris differenciálegyenletek. Állandó együtthatós inhomogén lineáris differenciálegyenletek. Differenciálegyenlet-rendszerek: elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek. A parciális differenciálegyenletek elemei: Hiperbolikus, parabolikus, elliptikus másodrendű parciális differenciálegyenletek. A Δu(x,y)=f (x,y) Poisson-egyenlet.
Gyakorlat
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
Egyéni hallgatói feladat
Rendszeres házi feladatok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév végén írásbeli vizsgát tartunk. Ezt a kurzus oktatója szóbeli résszel egészítheti ki. A vizsgajegy megállapításánál a félévközi munka és a vizsgán nyújtott teljesítmény fog beszámítani. A félévközi munka ellenőrzése zárthelyikkel történik. A szemeszter során 2 zárthelyi dolgozatot iratunk. Vizsgára bocsátható (aláírást kaphat) az a hallgató, aki a zárthelyiken elérhető összpontszám legalább 30%-át megszerzi.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Szász Gábor: Matematika II., III., Tankönyvkiadó 1989.
  • Matematika feladatgyűjtemény II.(75003), III.(75004), Műegyetemi kiadó 1993.