Tárgy neve Műszaki kémia
Tárgy angol neve Technical Chemistry Tárgy rövid neve Műszaki kémia
Tárgy kód VEKTAKO1 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Kémiai Technológia Tanszék Felelős oktató Dr. Bajnóczy Gábor
OktatókDr.Szabó Mihály
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Anyagismeret (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag12 (40) óra Házi feladat7 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tárgy feladata a közlekedésmérnök, járműmérnök és logisztikai mérnöki gyakorlathoz szükséges kémiai alapismeretek átadása, ami az eltérő középiskolai kémia ismeretek közös, egyetemi szintre hozását is jelenti. A mérnöki gyakorlatban használt energiahordozók, technikai fluidumok és szerkezeti anyagok jellemzése, használatuk, elhasználódásuk kémiai, környezetvédelmi kérdéseinek alapfokú tárgyalása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
  1. Az általános kémiai ismeretek áttekintése a tananyag megértése érdekében

  2. Az energiatermelés kémiai vonatkozásai, környezetvédelmi kérdései: A tüzeléstechnika alapfogalmai, A kőszén (röviden), A kőolaj és földgáz, mint energiahordozó és vegyipari nyersanyag (áttekintés), A motorhajtóanyagok tulajdonságai, előállításuk, elégetésük, a kipufogó­gázok tisztítása, Az atomenergia felszabadításának elve, az atomreaktorok (röviden), Az alternatív energiahordozók jellemzése (általánosságban), Alternatív motorhajtóanyagok, Kémiai áramforrások (galvánelemek, akkumulátorok, tüzelőanyag-cellák)

  3. Technikai fluidumok: Az ipari gyakorlatban használt vizek jellemzése, előkészítése, szennyvizek és tisztításuk, A kenőanyagok (főként a motorolajok) jellemzése, előállítása, csoportosítása, elhasználódása

  4. A szerkezeti anyagok kémiája: A szerkezeti anyagok általános tulajdonságai, A kerámiák főbb típusai, tulajdonságaik, A fémek szerkezete és tulajdonságai, előállítása (röviden), a fontosabb fémek, a fémek korróziója és korrózióvédelme, A makromolekulák jellemzése, a műanyagok főbb típusai, tulajdonságaik, előállításuk (röviden)
Labor
Otto-motor kipufogógázának katalitikus tisztítása, a motor energiamérlege, Ioncserés víztisztítás, Kenőanyagok (motorolajok és gépzsírok), Elektrokémia (kémiai áramforrások, elektrolízis), Fémek korróziója
Egyéni hallgatói feladat
Kötelező: A labormérésekről beszámoló írása. Fakultatív: az előadáson kiadott, 5 házi feladat, a tananyaghoz kapcsolódó kémiai számítás (max. 5*2 többletpont), az anyaghoz kapcsolódó témakör önálló feldolgozása dolgozatban, max. 20 többletpont
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Egy zárthelyi dolgozat, egy-egy alkalommal javítható a szorgalmi, ill. a pótlási időszakban. Minden laborban egy jegy (pontszám). A vizsgára bocsátás feltétele: legalább 50 %-os zh és a max. laborpontszám legalább 50 %-a, vagy a max. laborpontszám legalább 60 %-a. A laborpontszám: 30, írásbeli (teszt + esszé) vizsgapontszám: 70, elégséges: 46 ponttól, szóbeli javítás.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Írásos segédlet a teljes tananyagból, elérhető az intraneten és sokszorosítva
  • Tanszéki munkaközösség: Műszaki kémia gyakorlatok, Műegyetemi Kiadó, 71018
  • Ajánlott tankönyvek: Berecz: Kémia műszakiaknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998
  • Vajta-Szebényi-Czencz: Általános kémiai technológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
  • Bajnóczy-Szebényi: Műszaki kémia, Műegyetemi Kiadó, 2001