Menü Bezárás

MSc pótfelvételi beszélgetés, pontszámítás, bekért dokumentumok

A mesterképzésre való felvételi jelentkezés kapcsán a vonatkozó jogszabály több jogkört is az intézményre ruház, vagyis néhány kérdés nem az Oktatási Hivatalban, hanem abban az intézményben dől el, ahová beadták a jelentkezést. Ezek közé tartozik a felvételi pontszámok megállapítása, valamint a tanulmányi jellegű, illetve további, intézmény által kötelezően előírt dokumentumok tartalmi ellenőrzése, jóváhagyása.

Felvételi pontszámítás

A felvételi pontok egy részét a korábbi tanulmányaik (pontosabban: súlyozott tanulmányi átlag) alapján számítjuk ki, másik részét viszont a felvételi beszélgetésen (azaz szakmai elbeszélgetésen és motivációs beszélgetésen) való részvétel során mutatott szakmai felkészültséget figyelembe véve alakítjuk ki.

A felvételi pontok a következő metódus alapján kerülhetnek kiszámításra:

 1. súlyozott tanulmányi átlag (max. 45 pont)
 2. szakmai elbeszélgetés (max. 40 pont)
 3. motivációs beszélgetés (max. 5 pont)

vagy

 1. szakmai elbeszélgetés és motivációs beszélgetés pontjainak duplázása (max. 2×45 pont)

Automatikusan a jobb pontszám kerül rögzítésre a felvételi rendszerben.

Felvételi követelmények

Közlekedésmérnöki MSc
Járműmérnöki MSc
Logisztikai mérnöki MSc
Autonóm járműmérnöki MSc

Súlyozott tanulmányi átlag

A jelentkező megelőző felsőfokú tanulmányai során szerzett, teljes tanulmányi időszakára számított, kreditértékkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlaga (STA) szolgál alapul, aminek 9-szerese adja ki az átlagból számított pontokat (max. 45 pont). Mivel az intézmény jogosult a pontszám megállapítására, ezért elengedhetetlen ennek az információnak az ismerete számunkra, hogy pontos kalkulációt végezhessünk.

Szakmai elbeszélgetés, motivációs beszélgetés

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos aktuális információk:

Azon jelentkezőknek, akik nem a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon szereztek BSc végzettséget, a megadott vizsgaidőpontban nem kell személyesen megjelenniük, azonban a megadott időintervallum (2022.12.08-2023.01.16.) végéig a kjk@kjk.bme.hu e-mail címre el kell küldeni az alábbi dokumentumokat:

 • motivációs levél,
 • szakdolgozat és
 • 2–3 oldalas „vezetői” összefoglaló (amiben a jelentkező kitér a problémakör megközelítésére, módszertan kiválasztására és alkalmazására, valamint a kapott eredmények értékelésére).

A motivációs beszélgetést kiváltja a bekért motivációs levél értékelése.

A szakmai beszélgetést kiváltja a jelentkező szakdolgozata és az ebből készített 2–3 oldalas „vezetői” összefoglaló.

A beküldött dokumentumokból a Felvételi Bizottság által kerül meghatározásra a felvételi pontszám.

Az eljárás során az intézmény által adható felvételi pontszám (max. 45 pont) a felvételiző szakmai beszámolója vagy szakdolgozata és motivációja alapján kerül meghatározásra.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon a 2022/2023/I. tanévben BSc végzettséget szerzett jelentkezőknek csak szakmai életrajzot kell megküldeni a megadott időintervallum (2022.12.08-2023.01.16.) végéig a kjk@kjk.bme.hu e-mail címre.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon a korábbi években BSc végzettséget szerzett jelentkezőknek csak a motivációs levelet kell megküldeni a megadott időintervallum (2022.12.08-2023.01.16.) végéig a kjk@kjk.bme.hu e-mail címre.

A Karunkon BSc végzettséget szerzett jelentkezők esetében a szakdolgozatról és a szakmai munkáról való Felvételi Bizottság előtti beszélgetést kiválthatja a szakdolgozatra a Záróvizsgán kapott osztályzatból számítható pontszám a következők szerint: elégséges: 30, közepes 33, jó: 37, jeles: 40 pont.

A BSc Záróvizsga Bizottság összetételénél fogva alkalmas az MSc képzésbe való felvétel elbírálására, ezért a BSc oklevelének megszerzését közvetlenül követő MSc képzéseink valamelyikére jelentkezett saját hallgatónk esetében – a szakdolgozat megvédését és a tantárgyi vizsgák letételét követően –, a Záróvizsga Bizottság szükség szerint kötetlen beszélgetés formájában tájékozódik a hallgató motiváltságáról, és azt 5 pontig terjedő pontszámmal értékeli. Ezt kiegészíti a szakdolgozat jegye alapján járó max. 40 pont (elégségesért 30, közepesért 33, jóért 37, míg jelesért 40 pont).

A felvételi eljárás során elért pontszám az aktuális jelentkezésre érvényes.

Csatolandó dokumentumok

A felvételi eljárás során az intézmény bírálja el a neki feladott dokumentumokat. Ezek mellett azonban vannak olyan további dokumentumok, amiket az Oktatási Hivatal saját hatáskörben bírál el. Bármelyik dokumentumról is legyen szó, mivel hivatalosan a jelentkező és az intézmény a felvi.hu-n keresztül tart kapcsolatot egymással, minden, az intézménynek címzett dokumentumot fel kell tölteni a felvi.hu oldalra is! Enélkül az Oktatási Hivatal hiányos jelentkezési dokumentációra való hivatkozással eltekinthet a jelentkezés érvényes státuszától. Mindamellett kérjük a dokumentumokat a Dékáni Hivatal elektronikus postacímére (kjk@kjk.bme.hu) is megküldeni, a gyorsabb ügyintézés céljából!

Oklevéligazolás/oklevelek nyelvvizsga nélkül:

Annak a jelentkezőnek, aki 2006. február 1-jén vagy azt követően szerezte meg oklevelét, annak az oklevél másolatát nem kell feltölteni az E-felvételibe. Ez alól kivétel, ha az oklevélről a FIR nyilvántartásában nem található adat.

Az egyszerűbb elbírálás érdekében a következőkre érdemes odafigyelni:

 1. Felsőfokú oklevél másolata, akinél releváns (2006. február előtti)
 2. Index vagy leckekönyv másolata: a leckekönyv másolata vagy a tanulmányi rendszerből lekérhető tárgyteljesítési lap, ami alapján megállapíthatók a korábbi tanulmányok során teljesített tantárgyak és azok kreditértékei.
 3. Súlyozott tanulmányi átlag igazolása: a leckekönyv adott oldalának másolata, vagy a tanulmányi rendszerből a félévenkénti összegző táblázat másolata (amiből egyértelműen kiolvasható a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó, kreditértékkel súlyozott (görgetett) tanulmányi átlag).
 4. Záróvizsgán szerzett szakdolgozat osztályzat igazolása: a leckekönyv záróvizsga oldalának másolata, vagy a tanulmányi rendszerből lekérhető záróvizsga jegyzőkönyv, amiből kiolvasható a záróvizsga bizottság által megállapított szakdolgozat osztályzat (ez nem feltétlenül egyezik meg a „Szakdolgozat” tantárgyra kapott érdemjeggyel!)
 5. Önéletrajz, szakmai tevékenység igazolása: szakmai önéletrajz benyújtása.
 6. Előzetes kreditelismerési eljárás: amennyiben a jelentkező előtanulmányai nem teljes értékben számíthatók be a megcélzott mesterszakon, úgy előzetesen kérnie kell annak megállapítását, hogy milyen különbözeti tantárgyak teljesítésével tudja teljesíteni mester tanulmányait. A bemeneti követelmények megtekinthetőek a különböző szakok leírásainál. Az eljárás lefolytatását a kjk@kjk.bme.hu címen kezdeményezheti a kreditelismerési űrlap kitöltésével és az előtanulmányok tételes igazolásának (ld. 2. Index vagy leckekönyv másolata) megküldésével.

Többletpont jogosultság megállapítása

Az intézmény indokoltság esetében többletpontot (max. 10 pont) állapíthat meg, ami hozzáadódik a felvételi szakmai pontjaihoz (max. 90 pont).

 1. Szakmai tudományos munka (max. 5 pont): amennyiben többletpontra jogosult, úgy ezt a kérelmét a benyújtott dokumentumok alapján áll módunkban elbírálni. Olyan dokumentumokat várunk, amiből egyértelműen megállapítható a kötelező tanulmányokon túl végzett szakmai és/vagy tudományos tevékenysége (pl. szakkollégium, demonstrátor, tudományos cikk).
 2. TDK, OTDK igazolás (1–5 pont): oklevél vagy részvételi igazolás másolata.
 3. Esélyegyenlőség/előnyben részesítés (max. 1 pont): az előnyben részesítés okának igazolása.
 4. Második nyelvvizsga (3–5 pont): az első és a második, tehát mindkét nyelvvizsga bizonyítvány vagy igazolás másolata (a másodikon túli nyelvvizsgákra további többletpont nem adható).

A jelentkezők felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok beküldésének végső határideje: 2023. január 10. 24 óra.

Amennyiben bármilyen kérdés felvetődik a pontszámítással, vagy a dokumentumokkal kapcsolatban, bátran írjanak a kjk@kjk.bme.hu címre.